KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”

Data wszczęcia postępowania: 2017-12-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą:
„Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna – Koźla rozpoczynającej się km 70+050,00 i kończącej się w km 86+417 istniejącej drogi krajowej nr 40. Długość obwodnicy - około 14,6 km.
Zamówienie obejmuje prace projektowe oraz roboty w zakresie:
- obwodnicy o nawierzchni bitumicznej z SMA, skrzyżowań, parkingów
(w ograniczonym zakresie), przebudowy dróg kolidujących z planowaną obwodnicą, dróg dojazdowych, dróg (dojazdów technologicznych i zbiorczych, przebudowy istniejących skrzyżowań, przejazdów awaryjnych, obiektów inżynierskich, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia korpusu drogowego,
- sieci melioracyjnej i drenażu melioracyjnego, istniejących cieków, urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wodnych, infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą,
- oświetlenia drogowego, sieci energetycznej, teleinformatycznej, gazowej, kanalizacji deszczowej, systemu zarzadzania ruchem wraz ze stanowiskami do ważenia pojazdów.
- ogrodzenia drogi, robót rozbiórkowych, wycinki drzew, nasadzeń zieleni, budowy ekranów akustycznych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyznaczania i wznowienia granic pasów drogowych,
Numer przetargu: O.Op.D-3.2410.3.2017 (70)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
1 900 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać sygnaturę przetargu O.Op.D-3.2410.3.2017 (70)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena / Waga: 60 pkt
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni / Waga: 9 pkt
Równość podłużna nawierzchni / Waga: 8 pkt
Personel Wykonawcy / Waga: 6 pkt
Termin realizacji Kontraktu / Waga: 12 pkt
Zagospodarowanie gruntu rodzimego / Waga: 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia dostępna jest na niniejszej stronie internetowej w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz w siedzibie Zamawiającego w pokojach 307-309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza:
Iwonę Kupiec do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury przetargowej tel. 77/401 63 81, fax. 77/ 454 44 68,
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Marcina Dudziak do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia tel. 77/401 63 20, fax. 77/ 454 44 68,
e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-02-19 10:50:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zmawiającego przy ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole pokój 101 sekretariat
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zmiana nr 1 – 03.01.2018r.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.
sekretariat_opole@gddkia.gov.pl drukuj

www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-463,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC