KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”

Data wszczęcia postępowania: 2018-06-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi krajowej nr 84 na odcinku Lesko-Glinne od km 16+400 do km 18+700.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
- opracowanie koncepcji projektowej;
- uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących
z projektowaną rozbudową dróg;
- opracowanie Projektu budowlanego dla rozbudowy odcinka drogi krajowej;
- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranżowe;
- wykonanie robót budowlanych;
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.14.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 35 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 32 miesiące od daty zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 88 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji (T) – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kloc - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-07-18 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Kancelaria
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 10 lipca 2018r. na dzień 13 lipca 2018r.; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 13 lipca 2018r. na dzień 18 lipca 2018r.; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl