KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i wybudowanie: Obwodu Utrzymania Drogi Lubin–Zachód

Przedmiotem zamówienia jest realizacja Obwodu Utrzymania Drogi zlokalizowanego przy węźle drogi ekspresowej S3 „Lubin-Zachód” w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
Roboty związane z budową OUD obejmują następujące prace:
- roboty budowlane dot. obiektów OUD
- instalacje elektryczne
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje wentylacji i klimatyzacji
- instalacje teletechniczne
- roboty drogowe dot. układu komunikacyjnego OUD
- roboty odwodnieniowe i melioracyjne
- roboty zieleni i arch. krajobrazuData wszczęcia postępowania:2017-11-28
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu 
ul. Powstańców Śląskich 186, 53,139 Wrocław
Przedmiot zamówienia:„Zaprojektowanie i wybudowanie: Obwodu Utrzymania Drogi Lubin–Zachód”
Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest realizacja Obwodu Utrzymania Drogi zlokalizowanego przy węźle drogi ekspresowej S3 „Lubin-Zachód” w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 
Roboty związane z budową OUD obejmują następujące prace:
- roboty budowlane dot. obiektów OUD
- instalacje elektryczne
- instalacje centralnego ogrzewania
- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje wentylacji i klimatyzacji
- instalacje teletechniczne
- roboty drogowe dot. układu komunikacyjnego OUD
- roboty odwodnieniowe i melioracyjne
- roboty zieleni i arch. krajobrazu
Numer przetargu:O.WR.D-3.2412.228.2017
Termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany w terminie do 15.11.2019r.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia jest jednym z kryterium oceny ofert.
Najkrótszy możliwy termin realizacji zamówienia do dnia 15.09.2019r.
Najdłuższy możliwy termin realizacji zamówienia do dnia 15.11.2019r.
Wadium:Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 325 000,00 PLN (słownie złotych: trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 85 1130 1033 0018 8129 2790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zamówienia lub sygnaturę przetargu)
b) poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:Cena – 60 %=60 pkt
Okres Gwarancji – 24 %=24 pkt
Termin Realizacji – 14 %=14 pkt
Aspekt Społeczny – 2 %=2 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):SIWZ w wersji papierowej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław II piętro, pokój 2.06
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Tomasz Michalski 
tel. 71 33 47 343 , fax. 71 36 70 086 lub 71 33 47 363
Termin składania ofert:2017-12-22 10:30:00
Miejsce składania ofert:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział we Wrocławiu ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
sekretariat (I piętro, pokój 1.01)
Zakres przetargu:roboty budowlane
Podstawa prawna:ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
zamowienia.wroclaw@gddkia.gov.pl drukuj