KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 94 od km ok. 326+044 do ok. km 327+566 ( 326+000 – 327+522 km istniejący ) na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP.

ata wszczęcia postępowania: 2018-07-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 79; 417 21 83; 616 37 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: akaczor@gddkia.gov.pl
sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i rozbudowa drogi krajowej nr 94 od km ok. 326+044 do ok. km 327+566 ( 326+000 – 327+522 km istniejący ) na odcinku Modlnica – Giebułtów do parametrów drogi dwujezdniowej klasy GP.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji;
- uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową;
- sprawowania nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,
- wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2411.6.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 28 miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
a) Etap prac projektowych - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnej Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID lub pozwolenia na budowę PnB, – w terminie 16 miesięcy od daty podpisania Umowy,
b) Etap realizacji – 12 miesięcy od przekazania placu budowy. Do czasu realizacji robót nie zalicza się okresu zimowego, tj. od dnia 15 grudnia do 15 marca (biorąc pod uwagę planowany termin zawarcia umowy okres zimowy będzie przypadał na czas od 15 grudnia 2020 r. do 15 marca 2021 r.).
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Kryteria pozacenowe:
Doświadczenie Projektanta branży drogowej – 10 % = 10 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10 % = 10 pkt
Gwarancja jakości (G) - 10 % = 10 pkt
Zawodowa integracja osób (Z) - 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego,
- na serwerze GDDKiA FTP zamieszczono Tom III (w części)

DANE SERWERA:
Parametry serwera: adres dla serwera FTP to: ftp.gddkia.gov.pl
Nazwa użytkownika: dk94-Modlnica_O
Hasło: WS%AOz5

UWAGA:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Kaczor
Termin składania ofert: 2018-08-01 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 304
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
akaczor@gddkia.gov.pl