KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488, w miejscowości Cekanów

Data wszczęcia postępowania: 2018-02-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488, w miejscowości Cekanów
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i remont wiaduktu w ciągu drogi krajowej Nr 91c, w km 27+488, w miejscowości Cekanów
Numer przetargu: O/Ł.D3.2412.2.2018.kb
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
4 900,00 zł. (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA – 60 % = 60 pkt
OKRES GWARANCJI – 20 % = 20 pkt
TERMIN REALIZACJI – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej www.gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-03-12 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiąjacego
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ: