KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1967 w m. Myślenice

Data wszczęcia postępowania: 2019-03-11
Zamawiający: Skarb Państwa
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) 12 417 25 00; 417 25 11; 417 21 79; 417 21 83; 616 37 13
faks: (48) 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr K1967 w m. Myślenice
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno – użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,
b) uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), uzgodnień, opinii i pozwoleń, niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszą umową,
c) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,
d) wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2411.3.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany w terminie nie dłuższym niż 28 miesięcy od daty podpisania umowy w tym:
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID w terminie nie dłuższym niż 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, które stanowi kryterium oceny ofert „Termin realizacji Etapu projektowania”. W ramach tego podkryterium Wykonawca deklaruje o ile pełnych miesięcy szybciej wykona opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca może zaproponować skrócenie tego terminu maksymalnie o 3miesiące. Do czasu objętego projektowaniem ( etap projektowania ) wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
- wykonanie robót budowlanych w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od uzyskania decyzji ZRID. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Kryteria pozacenowe – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Beata Kowalska
Termin składania ofert: 2019-03-29 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 303
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
bkowalska@gddkia.gov.pl