KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28

Data wszczęcia postępowania: 2018-07-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
telefon: (48) (12) 616 37 13; 417-21-83; 417-21-79; 417-25-00;
faks: (48) (12) 411-01-18
adres strony internetowej: www.gddkia.gov.pl
Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00.
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28
Opis przedmiotu zamówienia: I. Zakres projektowy: Zaprojektowanie obwodnicy m. Zator o przekroju jednojezdniowym wraz z obiektami inżynierskimi i infrastrukturą towarzyszącą, w szczególności opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, STWIORB, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań, pozwoleń i decyzji dla budowy i użytkowania obwodnicy m. Zator w ciągu drogi krajowej nr 28 dł. ok. 2,1 km,
II. Zakres Robót budowlanych zgodny z wykonaną dokumentacją projektową oraz wykonanie wszelkich innych robót, jakie okażą się niezbędne do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.
III. Przedmiot zamówienia będzie realizowany z wykorzystaniem technologii i standardu BIM.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2410.2.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 40% = 40 pkt
Kryteria pozacenowe – 60% = 60 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego,
- na serwerze GDDKiA FTP
(z przyczyn technicznych na serwerze FTP zostaje zamieszczony Tom III (w części) i Tom V SIWZ)

DANE SERWERA
Adres dla serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika: zator28_o
Hasło: >3H_8aS)
Uwaga:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Aneta Trześniewska
Termin składania ofert: 2018-08-20 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój nr 304
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
atrzesniewska@gddkia.gov.pl