KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200, długości ok. 16,13 km

Data wszczęcia postępowania: 2017-11-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postepowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 79; 417 21 83; 61 637 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: przetargi_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200, długości ok. 16,13 km
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Zakres projektowy:
Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej dla wszystkich branż, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót oraz innych niezbędnych opracowań i decyzji dla budowy i użytkowania drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od km 5+064,20 do km ok.21+200 długości ok. 16,13 km.
2) Zakres Robót:
1. budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km 21+200 (dwujezdniowa droga klasy GP o długości 16,136 km)
2. węzły drogowe: Obidowa, Klikuszowa, Nowy Targ Zachód, Nowy Targ Południe
3. przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
4. budowa dróg innych niż droga krajowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe),
5. budowa lub przebudowa infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,
6. w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową - zaprojektowanie
i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego,
7. przejazdy awaryjne na drogę krajową,
8. pasy technologiczne,
9. obiekty inżynierskie w ciągu drogi krajowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą krajową,
10. system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne,
11. urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,
12. infrastruktura dla potrzeb obiektów przy drodze krajowej zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne,
13. przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod
i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych
i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych,
14. wyburzenia budynków i obiektów budowlanych,
15. sieć teletechniczna na potrzeby Zamawiającego,
16. oświetlenie drogowe,
17. zrządzenia BRD: oznakowanie drogi krajowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe, i ogrodzenie autostrady/drogi ekspresowej,
18. oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
19. po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę,
20. wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy,
21. wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych
w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji,
z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych,
22. wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań,
23. System Zarządzania Ruchem, system urządzeń do ważenia pojazdów w ruchu.
Numer przetargu: O.KR.D-3.2411.26.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 44 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 38 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.

Zmiana dokonana zestawem pytań nr 1 z wyjaśnieniami z dnia 8.12.2017 r.

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 44 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 01 grudnia do 31 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 01 grudnia do 31 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 41 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu”.

Zmiana dokonana zestawem pytań nr 5 z wyjaśnieniami z dnia23.02.2018.

Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 52 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 01 grudnia do 31 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 01 grudnia do 31 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 49 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji Kontraktu
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000 000,00 PLN (słownie złotych: siedem milionów PLN 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60%
Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - 9%
Równość podłużna nawierzchni - 8%
Personel Wykonawcy - 6%
Termin realizacji Kontraktu - 12%
Zagospodarowanie gruntu rodzimego - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
a) bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl oraz
b) na serwerze FTP (z przyczyn technicznych na serwerze FTP zastają zamieszczone załączniki do PFU z Tomu III SIWZ oraz Tom V SIWZ Materiały informacyjne.

UWAGA!
Parametry serwera FTP:
Adres dla serwera FTP: 193.46.186.29
Nazwa użytkownika: rdzant_o
Hasło: *{vln'T6

Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Niewitała
Termin składania ofert: 2018-03-09 11:15:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 303
08.12._UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 16.01.2018 do godz. 11:15
28.12._UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 31.01.2018 do godz. 11:15
24.01._UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 20.02.2018 do godz. 11:15
UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 02.03.2018 do godz. 11:15
23.02._UWAGA: zmiana terminu składania ofert: 09.03.2018 do godz. 11:15
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ: Zmiana nr 1 - 05.12.2017
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana nr 2 - 22.12.2017
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana nr 3 - 19.01.2018
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana nr 4 - 09.02.2018
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.

Zmiana nr 5 - 21.02.2018
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji” po jego publikacji w DZUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej – zgodnie z art.11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.
eniewitala@gddkia.gov.pl drukuj