KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Zakup płyt osłonowych do kruszarki

Zakup płyt osłonowych do kruszarki C106
Opis postępowania Zakup i dostawa płyt policzkowych do kruszarki szczękowej C106, w szczególności:
- płyta "policzkowa" górna 10 szt.
- płyta "policzkowa dolna 10 szt.
Grupa asortymentowa N0203 - Części do kruszarek
N0302 - Części do kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Dostępne waluty
Waluta oferty
PLN
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu o Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu postępowania.
o Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na wniosek Zamawiającego dokumentów:
o Dla osób prawnych: KRS, oświadczenie o aktualności danych zawartych w KRS, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające, że podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT,
o Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Kopię dowodu osobistego, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające, że podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT.
na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o sposobie płatności.
Postanowienia umowy/ zlecenia o Czas realizacji usługi(wykonanie i dostawa) do 10 dni roboczych od otrzymania zlecenia.
o Termin płatności 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionej faktury vat
o Miejsce dostawy DDP KGHM Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw, teren HM Głogów.
o Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar za nieterminową realizację dostawy w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.