KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 41a – obw. Prudnika na odc. od km 0+000 do km 3+143 o dł. 3,143 km

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 41a – obw. Prudnika na odc. od km 0+000 do km 3+143 o dł. 3,143 km .
Zamówienie obejmuje m.in.:
1) zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie ,
2) frezowanie istniejącej nawierzchni na śr. grubość 4cm wraz z wbudowaniem części pozyskanego destruktu asfaltowego ( max. do 10%) w pobocza, drogi serwisowe, zjazdy na odległość do 20 km oraz z odsłonięciem poboczy grunt pod ułożenie w-wy ścieralnej,
3) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W lub AC 22W wraz z oczyszczeniem i skropieniem - warstwa wyrównawcza po zagęszczeniu grub. 5cm ,
4) wykonanie nawierzchni betonem asfaltowym SMA 11S wraz z oczyszczeniem i skropieniem - warstwa ścieralna o grub. 4cm ,
5) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego – masy chemoutwardzalne
6) przywrócenie terenu budowy do użytkowania.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2412.17.2019(29)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 80 dni od daty podpisania umowy .
Termin realizacji zamówienia stanowi jedno z kryteriów oceny ofert
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 45 000,00 zł ( słownie : czterdzieści pięć tysięcy 00/100 złotych ) .
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60%
Termin wykonania (T) - 25%
Długość okresu gwarancji (G) - 15%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Niedziałowskiego 6 w pokojach 307 -309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Tomasz Śmietanka - tel. 77 43-32-478
- w sprawach procedury – Stanisław Bukowy - tel. 77 40-16-345
Termin składania ofert: 2019-06-14 10:50:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, biuro podawcze (parter).
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
przetargi_opole@gddkia.gov.pl