KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Przyjaźni) na odcinku od km 74+594 do km 75+300

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 40 w m. Kędzierzyn-Koźle (ul. Przyjaźni) na odcinku od km 74+594 do km 75+300.

Zamówienie obejmuje m.in.:
1) zorganizowanie i zabezpieczeniu robót, w tym oznakowanie,
2) frezowanie profilujące nawierzchni na śr. grubość 10cm wraz z oczyszczeniem podłoża oraz odwozem destruktu na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 20 km,
3) wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W na grubość do 3 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych,
4) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W na całej szerokości jezdni, na grubość 5 cm, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych,
4) wykonanie warstwy ścieralnej grysowo-mastyksowej SMA11 o gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych,
5) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego strukturalnego,
6) przywrócenie terenu budowy do użytkowania.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Tomach II - IV SIWZ
Numer przetargu: O.Op.D-3.2412.18.2019 (30)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) 60% = 60 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych (D) 20% = 20 pkt
Długość okresu gwarancji „Gwarancja” (G) 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Niedziałowskiego 6 w pokojach 307 -309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Sebastian Malinowski - tel. 77 482-35-08
- w sprawach procedury przetargowej – Iwona Kupiec – tel. 77 40-16-381
Termin składania ofert: 2019-06-24 10:50:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, biuro podawcze (parter).
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
przetargi_opole@gddkia.gov.pl