KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski-Frampol od km 213+106,00 do km 224+948,00” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego

Data wszczęcia postępowania: 2018-07-11
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Wykonanie Kompleksowej Dokumentacji Projektowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Janów Lubelski-Frampol od km 213+106,00 do km 224+948,00” wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Dokumentacja Projektowa będąca przedmiotem zamówienia składa się m. in. z następujących opracowań projektowych (lub zespołów opracowań projektowych):
- opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg (mapa do celów projektowych),
- opracowania geologiczne, hydrogeologiczne i geotechniczne,
- opracowania środowiskowe,
- opracowania ekonomiczno-finansowe,
- opracowania techniczne, z rozwiązaniami projektowymi w zakresie branży drogowej, mostowej i branż towarzyszących.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Tomie II - III SIWZ.
Załączniki do OPZ znajdują się na serwerze FTP. Dane dostępu do serwera FTP:
Dane dostępu do serwera FTP:
Nazwa hosta: 193.46.186.29
Użytkownik: dk74_o
Hasło: 3:NPoFDx
Numer przetargu: O.LU.D3.2411.15.2018.mc
Termin realizacji: Szacuje się, iż termin realizacji Umowy wyniesie 48 miesięcy od udzielenia zamówienia, na który składa się:
- 17 miesięcy dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1a IPU (realizacja Etapów I ÷ IV Umowy),
- 7 miesięcy dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych określonych w § 1 ust. 1b IPU (realizacja Etapu V Umowy),
- 24 miesiące dla realizacji robót budowlanych wraz z okresem rękojmi za wady dla realizacji obowiązków określonych w § 1 ust. 1c IPU (realizacja Etapu VI Umowy).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie personelu – 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Cichecką do kontaktowania się
z Wykonawcami:
tel. 81 534 92 57 , fax. 81 534 92 39 , e-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-08-20 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21
w Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl