KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

WIELKOPOWIERZCHNIOWE REMONTY ELEMENTÓW NAWIERZCHNI DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W GDAŃSKU REJON W TCZEWIE

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje remont nawierzchni nakładkami bitumicznymi dróg krajowych przy użyciu betonu asfaltowego, o powierzchni remontu w jednym miejscu nie mniejszej niż 500 m2 na łącznej planowanej powierzchni 25 000,00 m2 wraz z innymi elementami nawierzchni.
Numer przetargu: O.GD.Z-15.2412.09.2019
Termin realizacji: 1. Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane zostały zrealizowane w terminie od dnia podpisania Umowy do dnia 31.10.2019 r.
Zamawiający informuje, że jednym z kryteriów oceny ofert jest termin realizacji zlecenia, zgodnie z zapisami pkt. 19 IDW.
Zgodnie z kryterium „Termin realizacji zlecenia”:
Najkrótszy możliwy Termin realizacji zlecenia to 30 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, dla wskazanego odcinka drogi.
Najdłuższy możliwy Termin realizacji zlecenia to 50 dni, licząc od daty otrzymania zlecenia, dla wskazanego odcinka drogi.
2. Termin rozliczenia finansowego - do 14 dni od daty zakończenia robót objętych danym zleceniem.
Wadium: TAK - Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji zlecenia (T) – 20 % = 20 pkt
Razem 100% = 100 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Rajmunda Kirszenstein do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. 58 777-04-50, fax. 58 777-04-52, e-mail: rejon_tczew@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, Rejon w Tczewie, ul. Armii Krajowej 84.
Termin składania ofert: 2019-06-19 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku Rejon w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84, 83-110 Tczew
w pok. nr 13 (sekretariacie) w terminie do 19.06.2019 r., do godz. 9:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
rejon_tczew@gddkia.gov.pl