KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert (3), odpowiedzi na pytania (3) Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny / Morawica) - w systemie projektuj i buduj

Liczba gości: 3762
Data wszczęcia postępowania: 2017-11-02
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Uwaga! Zmiana terminu składania ofert (3), odpowiedzi na pytania (3) Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 – Odcinek I (Kielce – m. Brzeziny / Morawica)
- w systemie projektuj i buduj
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie polega na zaprojektowaniu (optymalizacji) i wykonaniu robót budowlanych polegających na budowie dwujezdniowej drogi klasy GP długości 4,2 km od granicy miasta Kielce do miejscowości Brzeziny/Morawica. Inwestycja obejmuje :
• rozbudowę jezdni drogi z klasy GP 1/2 do klasy GP 2/2,
• rozbudowę i przebudowę skrzyżowań w ciągu drogi głównej,
• budowę dróg dojazdowych dla obsługi ruchu lokalnego i rolniczego,
• budowę i rozbiórkę chodników,
• budowę i rozbiórkę zatok autobusowych,
• budowę i rozbiórkę przepustów drogowych,
• budowę kładki w m. Bilcza,
• budowę systemu odwodnienia,
• budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
• budowę urządzeń ochrony środowiska,
• budowę muru oporowego,
Wartość zamówienia mieści się w zakresie pomiędzy: 5 225 000 a 20 000 000 euro.
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.31.2017.gk
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby prace projektowe i Roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca).
Minimalny termin realizacji wynosi 36 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 600 000,00 PLN (słownie złotych: sześćset tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium jakości - Nazwa: Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni / Waga: 9%
Kryterium jakości - Nazwa: Równość podłużna nawierzchni / Waga: 8%
Kryterium jakości - Nazwa: Personel Wykonawcy / Waga: 6%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji Kontraktu / Waga: 12%
Kryterium jakości - Nazwa: Zagospodarowanie gruntu rodzimego / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:
Gabriela Kula, tel. 41 34 03 967, email: gkula@gddkia.gov.pl
Alina Puzio, tel. 41 34 03 963, email: apuzio@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-02-09 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: 13.12.2017r. zmiana terminu składania ofert
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art 11 ust. 7d ustawy Pzp.

05.01.2018 r. zmiana terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art 11 ust. 7d ustawy Pzp.

24.01.2018 r. zmiana terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie pełną treść ogłoszenia zmian po jego publikacji w DUUE albo po upływie 48 godz. od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art 11 ust. 7d ustawy Pzp.


www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,nr_ref-,data_postepowania_od-,data_postepowania_do-,nazwa-,opis-,zakres-,oddzial-242,status-,typ_progu-,sortuj_po-data_postepowania,sortuj_jak-DESC