KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3


Data wszczęcia postępowania:2017-12-08
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia:„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3”
Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3.
Parametry techniczne drogi ekspresowej S3:
- klasa techniczna - S,
- prędkość projektowa - Vp = 100 km/h,
- prędkość miarodajna - Vm = 110 km/h,
- liczba jezdni - 2,
- szerokość jezdni - 10.00 m,
- szerokość pasów ruchu - 2 x 3.50 m,
- szerokość opaski wewnętrznej - 0.50 m,
- szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m,
- szerokość poboczy gruntowych - 1.25 m – 1.50 m,
- kategoria ruchu - KR5,
- obciążenie - 115 kN/oś.
Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe 
- odbudowy osuniętych skarp metodą schodkową 
- wykonanie ścieków skarpowych
- umocnienie skarp geowłókniną z narzutem kamiennym 31,5/63 mm
- umocnienie skarp eko kratką
- remont poboczy poprzez uzupełnienie poboczy warstwą tłucznia
- wykonanie humusowania
- zabezpieczenie powierzchni skarp nasypów drogowych w miejscach szczególnie narażonych na rozmycia
- wykonanie odwodnienia terenu
- wykonania umocnienia rowów
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót budowlanych zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie
Numer przetargu:O.ZG.D-3.2412.11.2017
Termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do 28-06-2018r.
Wadium:Tak, Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 ZŁ
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości – 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 08-12-2017r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: a) Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - sprawy proceduralne
b) Anna Krzysztofik, Dariusz Smoleński - sprawy merytoryczne
Termin składania ofert:2018-01-04 09:30:00
Miejsce składania ofert:Oferty powinny być złożone w siedzibie: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 04/01/2018 do godziny 09:30
Zakres przetargu:roboty budowlane
Podstawa prawna:ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):