KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Sprzedaż DSS SA dla Kompanii Górniczej Sp. z o.o. uprawomocniona

Do uprawomocnienia wyżej opisanego postanowienia Sędziego komisarza doszło na skutek oddalenia w dniu 10 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, zażalenia wniesionego na rzeczone postanowienie przez wierzyciela Bogl a Krysl k.s.


Syndyk masy upadłości Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (Emitent, Spółka) zawiadamia, w nawiązaniu do informacji przekazanych raportem bieżącym nr 12/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., o uprawomocnieniu się z dniem 10 lipca 2015 r. postanowienia Sędziego komisarza, ustanowionego w postępowaniu upadłościowym Emitenta toczącym się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych (sygn. akt: X GUp 103/15), wydanego w dniu 24 czerwca 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia wyboru oferty na nabycie przedsiębiorstwa Spółki złożonej przez spółkę Kompania Górnicza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, w toku przeprowadzonego przez Syndyka postępowania przetargowego.
Źródło: www.kieruneksurowce.pl