KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozbudowa skrzyżowania DK 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn w zakresie od km 334+800 do km 335+305

Opis przedmiotu zamówienia: „Rozbudowa skrzyżowania DK 12 z drogą powiatową nr 2930E w miejscowości Głuchów gmina Tuszyn w zakresie od km 334+800 do km 335+305”.
Numer przetargu: O.Ł.D3.2411.10.2019.vk
Termin realizacji: do dnia 15 listopada 2020 r.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 225. 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Doświadczenie kierownika budowy - 20 % = 20 pkt
Długość okresu gwarancyjnego - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ jest dostępna na stronie www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Violetta Kuźbik
Termin składania ofert: 2019-06-14 11:00:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego - biuro podawcze
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl