KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym

Data wszczęcia postępowania: 2018-05-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa estakady i węzła w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) w m. Przechowo wraz z odcinkiem drogi od km 139+000 do km 141+100 oraz związanym z drogą przyległym układem komunikacyjnym
Opis przedmiotu zamówienia: W skład inwestycji wchodzą następujące drogi:
a) Droga krajowa na 1 (91) na odcinku od km 139+902,83 do km 140+615 (długość drogi 2,1 km) – drogakrajowa klasy GP o funkcjach tranzytowych, SDR=11 635 poj./dobę, kategoria ruchu powyżej KR6 (15,1 mln.Osi 115kN/20 lat/pas)
b) Fragmenty węzła drogowego Przechowo typu WB, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91 i ul. Bydgoskiej orazłącznice tego węzła typu P1 (długość łącznic:, WP-2; 0,1 km, WL-2: 0,1 km, łącznie 0,2 km)
c) Droga dojazdowa DD-4 (o długości: 0,17 km), gruntowa droga gminna klasy D o funkcjach lokalnych,
d) Droga dojazdowa DD-5 (o długości: 0,15 km), droga gminna klasy D o funkcjach lokalnych.
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2411.13.2018.30
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Roboty zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji Robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca)
Wadium: TAK. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500 000,00 PLN (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena 60%=60 pkt
Okres Gwarancji jakości 20%=20 pkt
Doświadczenie kierownika budowy 20%=20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): TOM I Instrukcja dla Wykonawców dostępny na stronie internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Tom II-V SIWZ dostępny na serwerze FTP
Adres serwera FTP, Nazwa użytkownika oraz Hasło dostępne w Instrukcji dla Wykonawców (TOM I)

UWAGA!
W celu szybkiego i sprawnego pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Grzegorz Kończak, e-mail: zamówienia_byd@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-06-21 09:30:00
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, pok. nr 15 (punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia: