KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00 w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 75 na długości ok. 1,7km;
• budowę lewostronnych i prawostronnych konstrukcji oporowych w formie kotwionych palisad z pali CFA;
• budowę drenów wierconych;
• budowę drenażu liniowego;
• budowę studni do odwodnienia wgłębnego;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę wpustów wodościekowych;
• budowę i przebudowę rowów otwartych;
• budowę rowu krytego;
• przebudowę teletechnicznej linii kablowej;
• budowę elektroenergetycznej linii kablowej;
• przebudowę oświetlenia drogowego;
• przebudowę sieci wodociągowej;
• budowę przepustów;
• likwidację istniejących przepustów.

Data wszczęcia postępowania:2017-11-08
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
telefon: (48) (12) 417 21 79; 417 21 83; 616 37 07; 616 37 13
faks: (48) (12) 411 01 18
e-mail: przetargi_krakow@gddkia.gov.pl
godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00
Przedmiot zamówienia:Rozbudowa drogi krajowej nr 75 od km 51+600,00 do km 53+320,00
w miejscowości Tęgoborze wraz z odwodnieniem osuwiska
Opis przedmiotu zamówienia:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
• rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 75 na długości ok. 1,7km;
• budowę lewostronnych i prawostronnych konstrukcji oporowych w formie kotwionych palisad z pali CFA;
• budowę drenów wierconych;
• budowę drenażu liniowego;
• budowę studni do odwodnienia wgłębnego;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę wpustów wodościekowych;
• budowę i przebudowę rowów otwartych;
• budowę rowu krytego;
• przebudowę teletechnicznej linii kablowej;
• budowę elektroenergetycznej linii kablowej;
• przebudowę oświetlenia drogowego;
• przebudowę sieci wodociągowej;
• budowę przepustów;
• likwidację istniejących przepustów.
Numer przetargu:O.KR.D-3.2411.27.2017
Termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w terminie nie dłuższym niż 10 miesięcy.
Wadium:TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400 000,00 PLN (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:Cena – 60% = 60 pkt
Okres wyłączenia – 16% = 16 pkt
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy - 12% = 12 pkt
Okres gwarancji jakości - 12% = 12 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
- bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego,
- na serwerze GDDKiA FTP
(z przyczyn technicznych na serwerze FTP zostaje zamieszczony Tom III SIWZ)

DANE SERWERA
Adres serwera FTP: 193.46.186.29 
Nazwa użytkownika: rete_o 
P: Kp^@yu7F 

Uwaga:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Małgorzata Przyjemska
Termin składania ofert:2017-12-22 09:45:00
Miejsce składania ofert:siedziba Zamawiającego, Wydział Zamówień Publicznych, III piętro, pokój 303
Zakres przetargu:roboty budowlane
Podstawa prawna:Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:Zmiana nr 2 - 12.12.2017r
Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na niniejszej stronie Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji po jego publikacji w DzUUE albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej - zgodnie z art. 11c i art. 11 ust. 7d ustawy Pzp.

ZMIANA TERMINU
nowy termin składania ofert 22.12.2017r do godz. 9:45
otwarcie ofert 22.12.2017r godz. 10:00