KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec UWAGA! 2 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! NOWY TERMIN 09.03.2018 R. GODZ. 11:00

Data wszczęcia postępowania: 2018-01-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol – Gorajec
UWAGA! 2 ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT! NOWY TERMIN 09.03.2018 R. GODZ. 11:00
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia polegać będzie na rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Frampol-Gorajec od km 228+190 (229+250) do km 235+575 (236+653,88), poprzez dostosowanie parametrów technicznych i użytkowych DK 74 do wymogów obowiązujących standardów dla drogi klasy GP, dostosowanie drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś
Numer przetargu: O.LU.D-3.2411.32.2017.AW
Termin realizacji: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie 26/28/30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Za miesiąc uznaje się miesiąc kalendarzowy.
Przez wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć wykonanie robót oraz ich odbiór ostateczny przez Zamawiającego. Termin zakończenia robót i zgłoszenia ich odbioru ustala się na 30 dni przed terminem 26/28/30 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Termin realizacji zamówienia jest jednocześnie kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy za co otrzyma dodatkowe punkty.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 600 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria oceny ofert:

- Cena – 60 % = 60 pkt
- Termin realizacji zamówienia - 20% = 20 pkt
- Okres gwarancji i rękojmi - 15% = 15 pkt
- Personel Wykonawcy - 5% = 5 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Wąchała tel. 81 534 92 41
Termin składania ofert: 2018-03-09 11:00:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Lublinie, 20-075 Lublin, ul. Ogrodowa 21 w Biurze Podawczym (Parter) pokój nr 3.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl drukuj