KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz

Data wszczęcia postępowania: 2018-05-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Olsztynie
al. Warszawska 89, 10 083 Olsztyn
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej nr 63 w miejscowości Orzysz
(ul. Wojska Polskiego)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu oraz rozbudowa drogi krajowej nr 63 w msc. Orzysz (ul. Wojska Polskiego).
Przedmiotowe Zadanie inwestycyjne położone jest na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, w powiecie piskim, na terenie gminy Orzysz.

Zakres:
I. Projektowy:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie załączonego projektu wykonawczego przebudowy DK nr 63 odc. Orzysz – Kwik od km 69+375 do km 70+600 ul. Wojska Polskiego w m. Orzysz opracowanego w 2008 r. przez EUROPROJEKT GDAŃSK Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 55, 80-680 Gdańsk oraz w oparciu o wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (w tym Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej).

II. Realizacyjny:
Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Zakres projektowania i budowy obejmuje w szczególności:
1) Roboty przygotowawcze,
• Całkowite usunięcie istniejącej konstrukcji nawierzchni i ułożenie nowej,
• Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
2) Roboty drogowe:
• Przebudowa skrzyżowań,
• Budowa i przebudowa chodników, wykonanie wysp dzielących,
• Budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
• Budowa/przebudowa odwodnienia drogi (budowa kanalizacji deszczowej),
3) Roboty branżowe w zakresie urządzeń towarzyszących drodze:
• Przebudowa kolizji z przestawieniem słupów elektrycznych, postawienie nowych oraz położenie kabla NN nową trasą,
• Budowa kanału technologicznego
4) Roboty wykończeniowe:
• Humusowanie i obsianie mieszankami traw,
• Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD,
• Montaż barier ochronnych.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej spełniającej wymagania odpowiednich przepisów;
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.15.2018.I-4
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 16 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 90.000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji (G) – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji (T) – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Krawczyk, tel. (89) 521-28-08, fax (89) 521-28-83, e-mail: akrawczyk@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-06-11 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):