KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica w km 191+565-206+000

Data wszczęcia postępowania: 2018-01-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica w km 191+565-206+000
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa drogi krajowej 28 na odcinku Siepietnica - Trzcinica w km 191+565-206+000 w podziale na następujące zadania:
zad. 1 - Przebudowa drogi krajowej nr 28 w km 191+565 - 204+600.
- przebudowa drogi;
- budowa kanału technologicznego KTu1;
- przebudowa istniejącego odwodnienia drogi;
- przebudowa (zabezpieczenie) kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej;
- Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD;
zad. 2 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 28
w km:
- 196+850 – 196+970 - przebudowa skrzyżowania z drogą gminną nr113665R;
- 200+640 –200+750-przebudowa skrzyżowania z droga powiatową nr 1860R;
- 202+830 - 203+230 -budowa ciągu pieszo-rowerowego po prawej stronie dk 28”.
w tym:
- koncepcja projektowa;
- uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
- opracowanie Projektu budowlanego dla rozbudowy w/w skrzyżowań z DP i DG oraz budowy ciągu pieszo-rowerowego;
- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranżowe;
- wykonanie robót budowlanych;
- pełnienie nadzoru autorskiego.
zad. 3 Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: „ Rozbudowa drogi krajowej nr 28 w km 205+750 – 206+000 - skrzyżowanie typu rondo (DK nr 28 z DW nr 992)”.
w tym:
- koncepcja projektowa;
- uzyskanie warunków technicznych dla zabezpieczenia istniejących sieci kolidujących z projektowaną rozbudową drogi;
- opracowanie Projektu budowlanego dla rozbudowy skrzyżowania z DW 992;
- uzyskanie wymaganych prawem opinii, uzgodnień, decyzji oraz zezwoleń;
- opracowanie dokumentacji projektowej - projekty wykonawcze, wielobranżowe;
- wykonanie robót budowlanych;
- pełnienie nadzoru autorskiego.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2411.1.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie:
1) Zadanie nr 1 – 20 m-cy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowych),
2) Zadanie nr 2 – 23 m-cy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego).
3) Zadanie nr 3 – 23 m-cy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
1. Zadanie nr 1: 513 680,00 zł (słownie: pięćset trzynaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100),
2. Zadanie nr 2: 32 740,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści złotych 00/100).
3. Zadanie nr 3: 27 140,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60% = 60 pkt
Okres gwarancji (G): 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lesiak - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2018-03-06 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl