KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021

Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021


Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego na realizację umowy.

Data wszczęcia postępowania:2017-12-07
Zamawiający:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021
Opis przedmiotu zamówienia:Roboty budowlane w zakresie remontów nawierzchni i robót poza jezdnią na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Toruniu, w latach 2018 - 2021
Numer przetargu:GDDKiA.O.BY.D-3.2412.8.2017.96
Termin realizacji:Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego na realizację umowy.
Wadium:TAK. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:Cena (C) – 60%
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych (D) – 20%
Okres gwarancji (G) - 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Krzysztof Lutowski, e-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert:2017-12-22 09:30:00
Miejsce składania ofert:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
85-085 BYDGOSZCZ, UL. FORDOŃSKA 6
pokój nr 15 (punkt kancelaryjny)
Zakres przetargu:roboty budowlane
Podstawa prawna:ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: