KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 5 części

Data wszczęcia postępowania: 2018-02-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
70-340 Szczecin, al. Bohaterów Warszawy nr 33
Przedmiot zamówienia: Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 5 części
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są:
Roboty budowlane na drogach krajowych administrowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie – z podziałem na 5 części:
Część 1 – Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 26 w m. Rów;
Część 2 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 6 w m. Rymań;
Część 3 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 11 w m. Mścice;
Część 4 - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi krajowej nr 20 w m. Gwda;
Część 5 – Odwodnienie autostrady A-6 w rejonie węzła drogowego „Szczecin-Podjuchy” od km 15+600 do km 15+900 strona prawa.
Numer przetargu: GDDKiA O.Sz.D-3.2412.5.2018
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia (dotyczy wszystkich części) został zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do 30 października 2018 roku.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %
Okres rękojmi za wady fizyczne – 20 %
Doświadczenie kierownika budowy – 20 %
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Pani Iwona Gabska – w sprawach dotyczących procedury o udzielenie zamówienia publicznego;
Termin składania ofert: 2018-03-14 10:50:00
Miejsce składania ofert: Oferty winny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie przy al. Boh. Warszawy nr 33, w Sekretariacie pokój nr 10, w terminie do 14.03.2018 roku, do godziny 10:50.
Otwarcie ofert nastąpi w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin przy al. Bohaterów Warszawy 33, w Szczecinie, w sali konferencyjnej, w dniu 14.03.2018 roku, o godzinie 11:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ: