KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 85 w km 0+714 w m. Modlin

Data wszczęcia postępowania: 2019-03-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 85 w km 0+714 w m. Modlin
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wiaduktu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 85 w km 0+714 w m. Modlin
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.13.2019
Termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania Umowy
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego, www.gddkia.gov.pl,
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 24 63
e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl ,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2019-03-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, do dnia 21.03.2019r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
jgomoradzka@gddkia.gov.pl