KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi krajowej nr 42 w km 199+461 w miejscowości Ruda Maleniecka

Data wszczęcia postępowania: 2018-02-23
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Remont mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi krajowej nr 42
w km 199+461 w miejscowości Ruda Maleniecka
Opis przedmiotu zamówienia: Remont mostu przez rzekę Czarną w ciągu drogi krajowej nr 42
w km 199+461 w miejscowości Ruda Maleniecka
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.4.2018.mj
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany w okresie od dnia podpisania umowy do 31.08.2018 r
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie zawodowe Personelu – 20% = 20 pkt
Termin realizacji – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:
Michał Jędrzejewski, tel. 41 34 03 968, email: mjedrzejewski@gddkia.gov.pl
Alina Puzio tel. 41 34 03 963, e-mail: apuzio@gddkia.gov.pl;
- w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
Paweł Durlik, tel. 41 34 03 984, email: pdurlik@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce.
Termin składania ofert: 2018-03-12 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
www.gddkia.gov.pl drukuj