KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont mostu i kładki na dk 11 na rzece Ruda w miejscowości Piła

Data wszczęcia postępowania: 2018-02-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu,
ul. Siemiradzkiego 5a, 60 - 763 Poznań
Przedmiot zamówienia: Remont mostu i kładki na dk 11 na rzece Ruda w miejscowości Piła
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont mostu i kładki dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 11 na Rudzie – cieku z zalewu Koszyce do Gwdy w miejscowości Piła
Numer przetargu: O.PO.D-3.2412.08.2018
Termin realizacji: Termin realizacji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Maksymalny termin realizacji to: 09.11.2018r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 14.000,00 PLN (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena – 60%
b) termin wykonania zamówienia – 15%
c) aspekt społeczny - 10%
d) okres gwarancji - 15%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl. (bezpłatnie).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Piotr Mroczkowski
Termin składania ofert: 2018-03-16 09:45:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
przetargi.poznan@gddkia.gov.pl