KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont jezdni południowej autostrady A4 na odc. Węzeł Krapkowice – Węzeł Kędzierzyn-Koźle od km 256+740 do km 264+035

Data wszczęcia postępowania: 2019-03-05
Zamawiający: Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ul. Niedziałkowskiego 6, 45-085 Opole
Przedmiot zamówienia: Remont jezdni południowej autostrady A4 na odc. Węzeł Krapkowice – Węzeł Kędzierzyn-Koźle od km 256+740 do km 264+035
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Remont jezdni południowej autostrady A4 na odc. Węzeł Krapkowice – Węzeł Kędzierzyn-Koźle od km 256+740 do km 264+035

Zamówienie obejmuje:
1. Prace projektowe tj. opracowanie dokumentacji projektowej remontu autostrady (projektu wykonawczego) dla zakresu opisanego Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w tym dla przejazdów awaryjnych).
2. Roboty budowlane tj. wykonanie remontu dla zakresu opisanego Programie Funkcjonalno-Użytkowym na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej remontu autostrady.
3. Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej remontu autostrady.
4. Uzyskanie wymaganych prawem decyzji, zezwoleń itp.
Numer przetargu: O.Op.D-3.2412.09.2019 (12)
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:- od daty podpisania umowy do 30.09.2019r.z zachowaniem terminów pośrednich wskazanych poniżej:
1) Etap I:
a. do 35 dni od daty podpisania umowy - w zakresie opracowania i przekazania do zatwierdzenia kompletnej (wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, pozytywnie zaopiniowanej przez Nadzór Inwestorski) dokumentacji projektowej (w tym również projekty stałej organizacji ruchu),
b. do 45 dni od daty podpisania umowy – uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej,
2) Etap II:
a. w terminie do 50 dni od daty podpisania umowy - w zakresie przejęcia terenu budowy oraz przystąpienia do robót i prac i ich realizacji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową,
b. w terminie do dnia 30.09.2019r. - zakończenie prac i robót, zgłoszenie gotowości do ich odbioru oraz oddanie odcinka robót do ruchu.
3) do 15 dni przed rozpoczęciem Etapu II robót Wykonawca przedłoży kompletny projekt czasowej organizacji ruchu do zatwierdzenia.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300 000,00PLN (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100 groszy).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania, tj.: O.Op.D-3.2412.09.2019 (12), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt
Okres gwarancji - 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego w Opolu przy ul. Niedziałowskiego 6 w pokojach 307 - 309 po uprzednim pisemnym zapotrzebowaniu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach przedmiotu zamówienia – Agnieszka Nalewajko - tel. 77-40-16- 357
- w sprawach procedury przetargowej –Iwona Kupiec – tel. 77-40-16-381
Termin składania ofert: 2019-03-21 10:50:00
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego nr 6, biuro podawcze (parter).
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
przetargi_opole@gddkia.gov.pl