KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont elewacji budynku administracyjnego na terenie OUA Zabrze-Kończyce

Data wszczęcia postępowania: 2018-07-12
Zamawiający: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa

Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce
Przedmiot zamówienia: Remont drogi krajowej nr 74 na odc. Napęków – Belno od km 102+560 do km 105+410 oraz prawego pasa ruchu od km 107+050 do km 107+900
Opis przedmiotu zamówienia: Remont drogi krajowej nr 74 na odc. Napęków – Belno od km 102+560 do km 105+410 oraz prawego pasa ruchu od km 107+050 do km 107+900

CPV (Wspólny Słownik Zamówień):
Główny przedmiot: 45233140-2 Roboty drogowe

1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3, Tomu I. SIWZ.
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.15.2018.az
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do dnia 20.10.2018r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 22 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60% = 60 pkt
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – 20% = 20 pkt
Okres Gwarancji dla pozostałych robót – 20% = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w kwestiach formalnych związanych z procedurą przetargową:
Agata Zajęcka, email: azajecka@gddkia.gov.pl
Alina Puzio, email: apuzio@gddkia.gov.pl
- w kwestiach merytorycznych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
Joanna Morawska email: jmorawska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce.
Termin składania ofert: 2018-07-27 09:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach
ul. I. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, parter, pok. 40 (kancelaria)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
www.gddkia.gov.pl