KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont drogi krajowej nr 15 odc. Trzemeszno - Lubiń

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi krajowej nr 15 odc. Trzemeszno - Lubiń od km 154+900 - 157+520 dł. 2,620 km.
Numer przetargu: O.PO.D-3.2412.26.2019
Termin realizacji: Roboty należy wykonać maksymalnie w terminie 63/70/77 dni od dnia zawarcia umowy (deklarowana przez Wykonawcę w kryterium – termin realizacji zamówienia).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 48.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści osiem tysięcy 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 60%
b) Termin realizacji zamówienia – 20%
c) Długość okresu gwarancji - 15%
d) Aspekty społeczne - Zatrudnienie osoby bezrobotnej - 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): www.gddkia.gov.pl. (bezpłatnie).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: w sprawach procedury przetargowej – Marcin Kucharczak, tel. 61 8646-305,
Termin składania ofert: 2019-06-13 10:15:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad o/Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań
Biuro Podawcze (parter)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia: