KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Remont (nakładka) drogi krajowej nr 58 na odc. Warchały – Sawica w km 44+000 – 50+000

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont (nakładka) drogi krajowej nr 58 na odc. Warchały – Sawica w km 44+000 – 50+000
Numer przetargu: O/OL.D-3.2412.33.2019.Z-1
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 14 tygodni od dnia zawarcia umowy. Minimalny termin realizacji wynosi 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin realizacji zgodnie z pkt 19.1.3. IDW stanowi kryterium oceny ofert.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) – 60 % = 60 pkt
Termin realizacji (T) – 30 % = 30 pkt
Okres gwarancji (G) – 10 % = 10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Lubieniecka, tel. (89) 521-28-82, fax (89) 521-28-83, e-mail: klubieniecka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2019-06-11 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
klubieniecka@gddkia.gov.pl