KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Usługa remontu i wymiany zespołu wirnika kruszarki

Organizator:
TAURON Wydobycie S.A

Adres:

ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno

Województwo / powiat:

śląskie, powiat Jaworzno

Państwo:
Polska

Telefon / fax:
326185276

E-mail:
barbara.rokowska@tauron-wydobycie.pl

Strona WWW:

https://swoz.tauron.pl

Opis:

Usługa remontu i wymiany zespołu wirnika kruszarki UP-1000 X 1000 dla TAURON Wydobycie SA
Opis zapytania Dodatkowe wymagania:
1.Cena netto ma być za całość zadania
2.Osoba do kontaktu - Włodzimierz Kądzior tel.32 627 05 74,(lub osoba przez niego wyznaczona).
3.Termin płatności: 60 dni od daty otrzymania faktury przez TAURON Wydobycie S.A. za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku TAURON Wydobycie S.A.
4.Zadanie będzie realizowane na podstawie osobno sporządzonego przez Zamawiającego zamówienia.
5.Licytowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym: całkowity koszt robocizny, całkowity koszt materiałów, podatki, cła, opłaty i inne ewentualne obciążenia związane z realizacją zamówienia, koszt transportu do miejsca wykonania usługi i po wykonaniu usługi.
6.W przypadku opóźnienia w wykonaniu w terminie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar w wysokości 100,00 zł - za każdy dzień opóźnienia.
7.Zapłata kar nastąpi w terminie 14 dni od dnia wystawienia dokumentu obciążeniowego.
8.Przystąpienie Zleceniobiorcy bez zastrzeżeń do wykonania usługi jest równoznaczne w skutkach z przyjęciem do realizacji zlecenia na warunkach określonych poniżej:
oZamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT zgodnej z protokołem odbioru.
oNa fakturze i protokole odbioru należy wpisać numer zamówienia. Prawidłowo wystawiona faktura stanowi podstawę zapłaty.
oZa datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego TAURON Wydobycie S.A.
oWierzytelności wynikające z zamówienia nie mogą być przelane na rzecz osoby trzeciej bez zgody TAURON Wydobycie S.A.
oZastrzegamy sobie prawo rezygnacji z zamówionego programu funkcjonalno-użytkowego w przypadku zmiany cen i nie dotrzymania żądanego terminu realizacji.
oZamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej (cenowej) oferty po przeprowadzonej aukcji internetowej.
oZleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania poufności informacji, dokumentów i innych danych dotyczących TAURON Wydobycie S.A., a uzyskanych w związku z realizacją tej umowy.
Oferent którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza musi dostarczyć w terminie dwóch dni od zakończenia aukcji dostarczyć:
-Wykaz wykonanych usług (remontu lub wymiany zespołu wirnika kruszarki ) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem określonym, jako termin złożenia dokumentów, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości netto (na łącznie minimum 30 000,00 zł), przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.
- Dokumenty potwierdzające, że usługi wymienione powyżej zostały należycie wykonane (referencje).
W przypadku, gdy aukcję wygra oferent, który nie dostarczył wykazu usług i referencji w wyznaczonym terminie, aukcja zostanie unieważniona.
Kategoria zakupowa 21.10. Remonty, naprawy, przeglądy, serwisy i modernizacje maszyn, urządzeń i obiektów transportowych

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 29-06-2016 12:33
Termin składania ofert 01-07-2016 10:00
https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=31272

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wydobycie
Termin wykonania zamówienia 2016-07-31

Wadium:

nie wymagane

Wymagania:

Możliwość wglądu w oferty przed terminem składania Nie
Możliwość składania ofert częściowych Nie
Możliwość zmiany oferty przed terminem składania ofert Tak
Planuje się przeprowadzenie aukcji elektronicznej Tak
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej Nie
Wymaga się wniesienia Wadium Nie
Wartość wadium
Waluta zamówienia PLN
Dostępne waluty Waluta oferty Kurs w walucie bazowej
PLN 1,0000
Wymagania pozostałe Zawarto w dalszej części zapytania.

Kontakt:

TAURON Wydobycie S.A
Imię: Barbara
Nazwisko: Rokowska
Ulica: ul. Grunwaldzka 37
Miejscowość: Jaworzno
Kod pocztowy: 43-600
Email: barbara.rokowska@tauron-wydobycie.pl
Telefon: 326185276