KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Przedmiotem zamówienia są stałe elementy konstrukcyjne linii pilotażowej

Opis:
Cel zamówienia:
Celem zamówienia jest przygotowanie instalacji pilotażowej do badań w celu
opracowania technologii granulacji ciśnieniowej biopreparatów wapniowych z
wykorzystaniem mikroorganizmów i związków humusowych.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są stałe elementy konstrukcyjne linii pilotażowej (I) w
segmencie frakcjonowania i przesiewu substratów, w skład którego wchodzi instalacja
przemiału naturalnego węglanu wapnia złożona z:
Część I
1. Młyn rolowo-misowy z separatorem dynamicznym o wydajności minimum 4 t/h
wyrobu gotowego; rodzaj materiału: kamień wapienny o wilgotności do 10%,
uziarnieniu 0 - 5 mm (sporadycznie do 80 mm) i gęstości nasypowej 1500 -
1700 kg/m3
2. Nagrzewnica powietrza na gaz LNG z wentylatorem nadmuchowym do młyna
dostosowana do wydajności młyna i gwarantująca odprowadzenie wilgoci z 10%
do 2%.
3. Układ do separacji właściwej frakcji z osprzętem, gwarantujący utrzymanie
resztkowego zanieczyszczenia w powietrzu odlotowym maksymalnie 10 mg/Nm3
.
4. Układ sterowania pozwalający na pracę w cyklu automatycznym i ręcznym z
pełną kontrolą parametrów procesu mających wpływ na wydajność, jakość i
bezpieczeństwo (komputer nadzorujący z systemem SCADA i rejestrem
parametrów produkcji, sterownik PLC, aparaty sterownicze, linie kablowe,
sensory itp.)
Część II
5. Kosz zasypowy V nie mniej niż 5 m3
6. Kruszarka do kruszenia kamieni 80 mm na 50 mm o wydajności 5 t/h
7. Zbiornik buforowy V nie mniej niż 2,5 m3
8. Układ detekcji i separacji przedmiotów metalowych
9. Waga kontrolna nadawy do 5 t/h
10.Wentylatory
11. Zbiornik operacyjny V nie mniej niż 8 m3
12. Osprzęt sprzęgający powyższe maszyny i urządzenia
Dopuszczalne jest składanie ofert częściowych, tzn. na każdą z części osobno.
Instalacja przemiału naturalnego węglanu wapnia powinna spełniać następujące
wymagania:
1. Dane materiału na wejściu:
Rodzaj materiału: kamień wapienny
Zawartość wilgoci: do 10%
Uziarnienie: 0 - 5 mm, sporadycznie do 80 mm
Gęstość nasypowa: 1500 - 1700 kg/m3
Podatność przemiałowa: 81-89 HGI (Indeks Hardgrove'a)
2. Wymagane parametry instalacji przemiału:
Wydajność: minimum 4 t/h wyrobu gotowego
Jakość przemiału pozostałość na sicie R0,063: <40%
Wilgotność materiału na wyjściu: max. 2%
3. Wykonanie w systemie metrycznym.
4. Lokalizacja instalacji: istniejące budynki na terenie zakładu. Dopuszczalna jest
wolnostojąca modułowa zabudowa kontenerowa.
Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego dostępne są u osób do
kontaktu wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Na życzenie Oferenta, Zamawiający może udostępnić szczegółowe założenia technicznotechnologiczne,
po uprzednim zobowiązaniu do zachowania poufności.
Wizja lokalna jest możliwa tylko we wcześniej uzgodnionym terminie, po uprzednim
zobowiązaniu do zachowania poufności.

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert:
GRUPA INCO S.A., Zakład Produkcyjny w Suszu, ul. Piastowska 62, 14-240 Susz
Sposób składania ofert:
Oferta w języku polskim powinna zostać dostarczona w formie pisemnej pocztą,
kurierem lub złożona osobiście na adres: GRUPA INCO S.A., Zakład Produkcyjny w
Suszu, ul. Piastowska 62, 14-240 Susz lub w formie elektronicznej w postaci skanu na
adres: zygmunt.mitura@inco.pl oraz tomasz.kudyba@inco.pl.
Na kopercie z ofertą lub w tytule wiadomości e-mail należy podać nr zapytania
ofertowego.
Termin przyjmowania ofert do dnia: 26.02.2016 r.