KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: PŁYTY KRUSZĄCE

Opis:

PŁYTY KRUSZĄCE RUCHOME DO X-4306 / MOVING GRINDING PLATES OF X-4306 CRUSHER
Opis zapytania
Szanowni Państwo,
ANWIL S.A. zaprasza do złożenia oferty na zakup płyt kruszących ruchomych kruszarki X-4306 na potrzeby ANWIL S.A. we Włocławku.
Warunki handlowe:
1. Oczekiwany termin płatności - przelew 60 dni od daty otrzymania faktury
2. Oczekiwany termin wykonania: 15.03.2016
Składanie ofert
Oferty należy składać wyłącznie w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej CONNECT, szczegółową specyfikację oferty prosimy dodawać, jako załącznik.
Wszelkie pytania o dodatkowe informacje i wyjaśnienia prosimy kierować wyłącznie pisemnie na Platformie Zakupowej CONNECT. Odpowiedź będzie przekazywana tą samą drogą.
Wymogi techniczne w zakresie wymaganego doświadczenia, okresu funkcjonowania i zapoznanie się z pracami na obiekcie muszą spełniać zgłoszeni podwykonawcy, którym nie przysługuje prawo dalszego podzlecania.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odrzucenia najtańszej i najdroższej oferty bez podania przyczyny.
Zamówienie będące przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego będzie realizowane na warunkach zawartych w złączonej propozycji kontraktu.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru podmiotów, z którymi będą prowadzone negocjacje w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi oraz do zawarcia umowy z więcej niż jednym Dostawcą wyłonionym w drodze negocjacji, przy czym zakres umowy może obejmować całość lub część zakresu złożonej odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
ANWIL S.A. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Dostawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zapraszającego.
Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c., a tym samym nie mają zastosowania przepisy dotyczące oferty w rozumieniu art. 66 i innych k.c.

Pozycje zapytania ofertowego
Lp. Nazwa Ilość J.M. Waga [%]
-- Kryteria formalne i ogólne -- --
1 MOVING GRINDING PLATES OF X-4306 CRUSHER / PŁYTY KRUSZĄCE RUCHOME DO X-4306 17 SZT

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia procedury 02-02-2016 14:30
Data i godzina zakończenia procedury 08-02-2016 10:00
Termin zadawania pytań 08-02-2016 10:00
https://connect.orlen.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=78792

Wymagania:

Składanie ofert na wybranych pozycjach Na całość
Dostępne waluty złożenia oferty Dostępne waluty
PLN