KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Kruszenie gruzu betonowego

Opis:
ZAPYTANIE OFERTOWE
,,Kruszenie gruzu betonowego"

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych -wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).
Zamawiający: Miasto i Gmina Lipsko, ul. 1-go Maja 2, 27-300 Lipsko

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest kruszenie gruzu betonowego. W skład gruzu wchodzi:
gruz budowlany typu krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bloczki betonowe, kostka betonowa. Całość gruzu jaką Zamawiający przeznaczył do kruszenia to około 600 ton.
W załączniku nr 3 do zapytania znajdują się zdjęcia przedstawiające materiał przeznaczony do kruszenia. Uzyskane w trakcie kruszenia kruszywo powinno posiadać frakcję 0-63 mm. Urządzenie kruszące musi być wyposażone w wagę w celu dokładnego obliczenia ilości kruszonego gruzu. W ramach zadania należy uwzględnić wszystkie koszty dodatkowe (m.in. koszty pracownicze, transport kruszarki, taśmociągu i ładowarki na miejsce wykonania usługi, praca ładowarki i kruszarki), a także koszty przemieszczania gruzu na placu w miejsce wskazane przez Zamawiającego (do 100 m) oraz odwozu odsiewu spod kruszarki.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zadania: 14 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:

5. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Do oferty Wykonawcy dołączają następujące dokumenty pod rygorem wykluczenia z
postępowania:
Aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (np. KRS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w załączonym do oferty dokumencie lub przez ustanowionego pełnomocnika. Powyższe dokumenty należy złożony w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kserokopii. Kserokopia musi być podpisana przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wystarczy wygenerowany wydruk z systemu CEIDG.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób: spełnia, nie spełnia.