KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: kruszarka do odpadu betonowego

Organizator:
JADAR RA Sp. z o.o.

Adres:
ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom

Województwo / powiat:

mazowieckie, powiat Radom

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

Tel.:+48 369 09 40 Tel.:+48 369 08 01

E-mail:

jadarra@vp.pl

Opis:

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia dotyczy kruszarki do odpadu betonowego wraz z oprzyrządowaniem -1 komplet - o parametrach równych bądź korzystniejszych niż wskazane poniżej:
o moc - min 150 kW
o wydajność - min 5000 kg/h
o wymiar wlotu kruszarki 1200x1000 mm
o wysokość załadunku min 2700 mm
o prędkość obrotowa - min. 850 rpm
o ilość listew udarowych min 8
o okładziny Hardox 600 bądź o parametrach zbliżonych do danej okładziny
W zakres oprzyrządowania wchodzić będą elementy typu:
o taśmociąg 20 mb
Wartość netto środka trwałego nie przekracza 1 200 000,00 zł.

Miejsce i termin składania:

III TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert -11.10.2016r. godz. 12:00
X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego z dopiskiem ,,Postępowanie konkursowe", w terminie do dnia 11.10.2016r. godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego - osobiście lub pocztą na adres: JADAR RA Sp. z o.o, ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

Otwarcie:

2. Złożone w wymaganym terminie oferty zostaną otwarte w dniu 11.10.2016r. godz. 12:30 w siedzibie zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji zostanie ustalony w momencie podpisywania umowy z dostawcą.
3. Zleceniodawca planuje podpisanie umowy w IV kwartale 2016r.

Wymagania:

2. Termin związania ofertą - 4 miesiące
Terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań mogą ulec zmianie w przypadkach wskazanych poniżej (poniższy zapis znajdzie się w umowie na dostawę przedmiotu zamówienia):
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a. gdy ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
b. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia lub zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy). Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
c. gdy dostępność do zamawianego towaru w trakcie realizacji dostaw będzie niemożliwa w związku z jego wycofaniem, zmianą nazwy. W powyższej sytuacji na podstawie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę oferowanego towaru (typu - nazwy) z zastrzeżeniem, iż cena nowego towaru nie przekroczy ceny jednostkowej danej pozycji i parametry jakościowe nowego towaru będą nie gorsze niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające równoważność między zamiennikiem i wzorcem. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostawy o 3 dni robocze licząc od dnia złożenia żądania w formie e-maila, faksu.
d. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna w toku dostawy, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z regulaminem konkursu - zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji wykonania umowy.
e. gdy wystąpi opóźnienie w podpisaniu umowy o dofinansowanie. Zmianie mogą również ulec warunki płatności, gdy zaistnieje taka potrzeba. IV POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
2. Oferta zwycięska zostanie wybrana w ciągu 5-ciu dni roboczych od terminu zakończenia zbierania ofert. Wybór oferenta nie będzie oznaczał zaciągnięcia zobowiązania cywilnoprawnego.
V. WARUNKI SZCZEGÓLNE
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert przez podmioty powiązane z JADAR RA Sp. z o.o. osobowo bądź kapitałowo.
VI. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień.
3. W przypadku zakwalifikowania do dalszego postępowania, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony indywidualnie.
4. Termin związania ofertą powinien wynosić 4 miesięcy od dnia jej złożenia.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT
Wykonawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów:
KRYTERIUM WAGA
Cena 60
Gwarancja (liczba miesięcy) 20
Czas reakcji serwisu (podany w dniach) 10
Hotline oraz pomoc online (w godzinach) 10
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. Ilości punków za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
W przypadku gdy oferty osiągnął taką samą liczbę punków wówczas będą one badane pod względem oddziaływania na środowisko. Jeżeli wskazane urządzenie będzie wpływało korzystnie na środowisko to będzie wybrane jako korzystniejsze dla Beneficjenta.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY" (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w języku polskim w formie pisemnej.
2. Oferta powinna zawierać w szczególności:
- Cenę netto i brutto (VAT 23%). W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wystawienia zapytania ofertowego.
- Gwarancję podaną w miesiącach
- Czas reakcji serwisu podany w dniach
- Hotline oraz pomoc online (w godzinach)
- Datę przygotowania oraz termin ważności oferty (minimum 4 miesiące)
- Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań z zamawiającym (Załącznik nr A do oferty).
- Oświadczenie oferenta o możliwościach finansowych do zrealizowania zamówienia bądź przedstawienie dokumentów finansowych to potwierdzających (Załącznik nr B do oferty).
3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
XI. SPOSÓB OCENY OFERT
1. Sprawdzenie, czy oferta spełnia wymagania (w tym kryteria formalne) przedstawione w zapytaniu ofertowym. Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań (parametrów lub kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę wykonawcy, która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu, uzyska największą liczbę punktów.

Kontakt:

VII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ
Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego jest Pan Paweł Gajda tel.: +48 369 09 40; e-mail: jadarra@vp.pl

Język kontaktu:

polski

Kod CPV:

43410000-0

Źródło:

Internet i własne