KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Dostawa pompy smarowania

Organizator:
KGHM Polska Miedź S.A

Adres:
ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica

Województwo / powiat:

dolnośląskie, powiat Legnica

Państwo:
Polska

Telefon / fax:

76 / 74 77 010 wew. 25

E-mail:

krzysztof.hadrys@metraco.pl

Strona WWW:

https://www.swz.kghm.pl

Opis:

Dostawa pompy smarowania do kruszarki Metso Minerals HP3
Opis postępowania Dostawa pompy smarującej do kruszarki Metso Minerals HP3 o numerze seryjnym 30060111
Miejsce dostawy:
Oddział Produkcji Kruszyw
Teren Huty Miedzi Głogów
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
Grupa asortymentowa N0203 - Części do kruszarek
N0302 - Części do kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina publikacji ogłoszenia 2016-04-28 14:00
Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-05-06 08:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-05-06 08:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=328808

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji polski
Warunki udziału w postępowaniu o Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu postępowania.
o Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na wniosek Zamawiającego dokumentów:
o Dla osób prawnych: KRS, oświadczenie o aktualności danych zawartych w KRS, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające, że podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT,
o Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Kopię dowodu osobistego, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające, że podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT.
na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o sposobie płatności.
Postanowienia umowy/ zlecenia o Czas realizacji usługi(wykonanie i dostawa) do 7 dni roboczych od otrzymania zlecenia.
o Termin płatności 60 dni od dnia dostarczenia oraz poprawnie wystawionej faktury vat
o Miejsce dostawy DDP Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw, teren HM Legnica.
o Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar za nieterminową realizację dostawy w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:

KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Krzysztof
Nazwisko: Hadryś
Ulica: ul. Św. M. Kolbe 9
Miejscowość: Legnica
Kod pocztowy: 59-220
Email: krzysztof.hadrys@metraco.pl
Telefon: 76 / 74 77 010 wew. 25

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

METRACO/OPK/16/24548

Źródło:

Internet i własne

powrót do menu ↑

 

Łódzkie (1):

 

ID: 11934656

otwórz     drukuj     treść oryginalna    analizuj     mapa     schowek

Data dodania:

2016-04-28

Kategoria:

przetarg nieograniczony - Polska

Przedmiot:

Zabudowa rollsizerów

Organizator:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów

Adres:

ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5

Województwo / powiat:

łódzkie, powiat bełchatowski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

Telefon 44 735 12 86, Faks 44 735 12 86

E-mail:

jaroslaw.stanisz@gkpge.pl

Strona WWW:

https://swpp.gkpge.pl

Opis:

Zabudowa rollsizerów na sortowniach węgla PI/10, PII/10, PIII/10
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja na sortowniach węgla PI/10, PII/10, PIII/10, polegająca na modyfikacji 5 sztuk przesiewaczy rolkowych węgla i zabudowie dodatkowych kruszarek lignitu typu (rollsizer) wraz z dostawą podzespołów do modernizacji wg dokumentacji technicznej Zamawiającego. Modyfikowane urządzenia wyposażone będą w napędy hydrauliczne, bazujące na zasilaniu z układów hydraulicznych napędu przesiewacza
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Projektu Umowy.
3 Szczegółowa dokumentacja techniczna o której mowa w pkt. 1 powyżej dostępna jest do wglądu i pobrania w wersji elektronicznej w siedzibie Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnienie terminu z Grzegorzem Pietrzykiem tel. 44 735 13 20, 783 996 101, email: grzegorz.pietrzyk@gkpge.pl

Specyfikacja:

Miejsce pobrania SIWZ SIWZ stanowi załącznik do Ogłoszenia
Dni pobrania SIWZ od poniedziałku
do niedzieli
Godziny pobrania SIWZ 24 h
Opłata za SIWZ 0,00
Uwagi 1. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych w zakresie zaoferowanych cen.
2. Parametrem licytowanym w aukcji lub/i negocjacjach handlowych będzie cena netto zabudowy 1 sztuki kruszarki typu rollsiezer przy zachowaniu pozostałych danych z ofert Wykonawcy.
3. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn.
5. Zamawiający informuje o możliwości zastrzeżenia dokumentów stanowiących tajemnicę Spółki Wykonawcy, w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę Spółki, a co za tym idzie nie mogą być ogólnie udostępniane.
6. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
7. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
8. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
9. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.
10. Prowadzący postępowanie nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących dla Zamawiającego ustaleń. Prowadzący postępowanie upoważniony jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez niego uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
11 Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
12. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego
Powrót do listy ogłoszeń

Miejsce i termin składania:

Miejsce składania ofert Oferty można składać u Organizatora Postępowania, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5; Biuro Podawcze, budynek U-9, pokój nr 2
Termin składania ofert (dzień, godzina) 2016-05-23 13:00

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów ul. Energetyczna 7, Rogowiec, 97-406 Bełchatów 5.
Termin wykonania zamówienia 1. Zabudowa 2 sztuk kruszarki typu rollsiezer w terminie od dnia zawarcia Umowy do 15.12.2016 r
2. Zabudowa 3 sztuk kruszarki typu rollsiezer w terminie od 01.01.2017 do
15.12.2017 r.

Wymagania:

Składanie ofert częściowych NIE
Składanie ofert wariantowych NIE
Warunki udziału w postępowaniu 1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, a w szczególności:
1.2.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali minimum jedną realizację polegająca na dostawie, zabudowie
i uruchomieniu urządzeń transportu i sortowania węgla
z zastosowaniem układów hydrauliki siłowej, sterowania i AKPiA.
1.2.1.1. dysponują kadrą pracowniczą posiadającą ważne uprawnienia energetyczne do zajmowania się dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych typu ,,D" Grupy 2 pkt. 8,
1.2.1.2. dysponują kadrą pracowniczą posiadającą ważne uprawnienia energetyczne do zajmowania się dozorem urządzeń instalacji i sieci energetycznych typu ,,E" Grupy 2 pkt. 8,
1.2.1.3. dysponują kadrą pracowniczą posiadającą ważne uprawnienia energetyczne typu ,,E" Grupa 1 pkt. 2 i 10 i Grupa 2 pkt. 10,
1.2.1.4. dysponują kadrą pracowniczą posiadającą ważne uprawnienia energetyczne typu ,,D" Grupa 1 pkt. 2 i 10 i Grupa 2 pkt. 10,
1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza do udziału w Postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia niepublicznego. Wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) fakt ten musi być zamieszczony i potwierdzony w złożonej ofercie. Organizator postępowania może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa konsorcjum).
3. Przy spełnieniu warunków udziału, Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i ludzkim Podwykonawców. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami Podwykonawców, przedstawiając ich zobowiązanie do udziału w realizacji zamówienia. Podwykonawcy muszą posiadać niezbędną wiedzę oraz doświadczenie i dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, w tym spełniać warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. Ocena spełniania warunków wymaganych będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, mogą zostać przez Zamawiającego wykluczeni z postępowania.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Postępowaniu
5.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych
w pkt. 9 SIWZ - Załącznik 1 do SIWZ.
5.2. Wykaz zrealizowanych prac w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonali minimum jedną realizację polegająca na dostawie, zabudowie i uruchomieniu urządzeń transportu i sortowania węgla z zastosowaniem układów hydrauliki siłowej, sterowania i AKPiA z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz dokumenty potwierdzające należyte wykonanie (np. protokoły odbioru, listy referencyjne). Wzór Wykazu zrealizowanych prac stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
5.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.
(Uwaga: W przypadku podmiotów wspólnie składających Ofertę, dokument składa każdy podmiot).

Uwagi:

Okres związania ofertą do dnia 2016-08-21
Kryteria oceny ofert Zabudowa rollsizerów na sortowniach węgla PI/10, PII/10, PIII/10.:
Cena - 100,00%

Kontakt:

1. Zamawiający: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
2. Organizator postępowania: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.ul. Węglowa 5, 97 - 400 Bełchatów - Sekcja Realizacji Zakupów przy Elektrowni Bełchatów w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97-406 Bełchatów 5.
Telefon 44 735 12 86
Faks 44 735 12 86
E-mail jaroslaw.stanisz@gkpge.pl
Osoba odpowiedzialna za kontakt z Wykonawcami
Imię i nazwisko Jarosław Stanisz
Telefon kontaktowy 444 735 12-86