KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dostawa półpanewek do kruszarki żużla

Opis:
Dostawa półpanewek do kruszarki żużla - rys. HW-003-018A-019A
Opis zapytania Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do kruszarki żużla typu HW produkcji KOPEX Machinery S.A.
w zakresie:
Półpanewka dolna i górna rys. HW-003-018A-019A (C014-059) - 20 kpl.


Zamawiający udostępni Wykonawcy własną dokumentację techniczną (rys. C014-059) z zastrzeżeniem, że zostanie ona wykorzystana wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia. Warunkiem uzyskania dokumentacji jest pisemne zwrócenie się do Zamawiającego z wnioskiem o jej udostępnienie, stanowiącym Załącznik nr 3, podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy. Dokumentacja zostanie przesłana w wersji elektronicznej w formie pliku pdf na adres mailowy Wykonawcy, wskazany we wniosku o jej udostepnienie.
_______________________________________
1.Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP - magazyn Zamawiającego - TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne - wg. Incoterms 2010,
- termin ważności oferty nie krótszy niż: 30 dni,
- warunki płatności przelew 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury,
- towar musi być fabrycznie nowy i wykonany zgodnie z przywołaną dokumentacją.
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.
2. Proponowany termin dostawy oraz warunki udzielonej gwarancji należy określić w ,,Tabeli warunków dostawy" (Załącznik nr 2). Skan wypełnionej i podpisanej tabeli prosimy dołączyć do oferty.
3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji, na którą składana jest oferta, na jej podstawie system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.
4. W zakładce dokumenty znajduje się podręcznik Oferenta - Załącznik nr 1
5.Zastrzezenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie Zapytania elektronicznego Rfx lub aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.
Kategoria zakupowa 3.9. Kruszarki węgla

Miejsce i termin składania:

Data wszczęcia postępowania 23-11-2015 12:28
Termin składania ofert 27-11-2015 10:00
https://swoz.tauron-pe.pl/platform/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=20406

Miejsce i termin realizacji:

Miejsce realizacji zamówienia TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne
Termin wykonania zamówienia grudzień 2015 r.