KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: Dostawa płyt policzkowych

Organizator:
KGHM Polska Miedź S.A

Adres:
ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica

Województwo / powiat:
dolnośląskie, powiat Legnica

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

76 / 74 77 010 wew. 25

E-mail:

krzysztof.hadrys@metraco.pl

Strona WWW:

https://www.swz.kghm.pl

Opis:

Dostawa płyt policzkowych do kruszarki C106
Opis postępowania Metraco Oddział Produkcji Kruszyw
zwraca się z prośbą o złożenie oferty na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kruszarki C106, w szczególności:
- płyta policzkowa górna 6 szt
- płyta policzkowa dolna 6 szt
Miejsce dostawy:
Metraco S.A.
Oddział Produkcji Kruszyw
ul. Żukowicka 1
67-200 Głogów
(Teren Huty Miedzi Głogów0
Grupa asortymentowa N0203 - Części do kruszarek
Czy umowa ramowa? Nie

Miejsce i termin składania:

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2016-07-18 14:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2016-07-15 09:20
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=333807

Wymagania:

Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na wniosek Zamawiającego dokumentów:
o Dla osób prawnych: KRS, oświadczenie o aktualności danych zawartych w KRS, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające, że podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT,
o Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, Kopię dowodu osobistego, Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające, że podmiot jest Czynnym podatnikiem VAT.
Wykonawca oświadcza, iż oferowany i dostarczany towar jest wolny od wad fizycznych i prawnych
Postanowienia umowy/ zlecenia Uwagi dodatkowe:
o Składając ofertę Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz potencjałem pozwalającym na realizację przedmiotu postępowania
o Oferowana cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zapytania,
o Czas realizacji usługi(wykonanie i dostawa) do 10 dni roboczych od otrzymania zlecenia.
o Termin płatności 60 dni od dnia dostarczenia oraz poprawnie wystawionej faktury vat (Wykonawcy nie przysługują odsetki z uwagi na wydłużony okres płatności)
o Miejsce dostawy DDP Metraco S.A. Oddział Produkcji Kruszyw, teren HMG
o Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar za nieterminową realizację dostawy w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki.
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
BRAK PLIKU

Kontakt:

KGHM Polska Miedź S.A