KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska. Przedmiot: Dostawa i zabudowa przesiewacza

Opis:

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę i montaż przesiewacza dla Oddziału Załadunku Nawozów w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o.
Opis planowanej inwestycji:
Inwestycja ma na celu zapewnienie wysokiej jakości pakowanych nawozów granulowanych, przez minimalizację zawartości podziarna (pyłów i drobnych granul) oraz nadziarna (granul nadwymiarowych) w nawozie podawanym do pakowaczki. Obniżenie zawartości pyłów w pakowanym nawozie zmniejszy również częstotliwość prac związanych z czyszczeniem elementów linii pakującej, układu filtracji oraz zwiększy żywotność podzespołów linii pakującej w Oddziale Załadunku Nawozów Zakładów Chemicznych ,,Siarkopol" TARNOBRZEG sp. z o.o.
Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych:
1. Wykonanie projektu technicznego zabudowy przesiewacza.
2. Demontaż elementów istniejących w zakresie niezbędnym do montażu przesiewacza.
3. Dostawa i montaż przesiewacza z układem odbioru nadziarna, podziarna i układem odpylania.
4. Uruchomienie i przeszkolenie obsługi.
Założenia:
1. Materiał do przesiewu: nawozy mineralne mające właściwości ścieralne i korozyjne.
2. Zawartość podziarna (poniżej 1 mm) w materiale podawanym na przesiewacz maks. do 5 %,, w skrajnych przypadkach do 10 %.
3. Zawartość nadziarna (powyżej 5 mm) w materiale podawanym na przesiewacz maks. do 2 %,, w skrajnych przypadkach do 5 %.
4. Sito dwupoziomowe podające materiał na pakowaczkę Big-Bagów uzbrojone w siatki bezobsługowe o oczku prostokątnym np.: 1,5 x 18 mm (siatka z tworzywa sztucznego lub z drutu sprężynowego) oraz 5 x 18 mm wykonane z drutu
sprężynowego.
5. Wydajność przesiewacza 70 t/h.
6. Skuteczność przesiewacza -- zawartość podziarna (poniżej 1 mm) oraz nadziarna (powyżej 5mm) w gotowym produkcie maks. po 1 %.
7. Podziarno i nadziarno ma być zbierane w osobnych, łatwo wymienialnych i łatwo opróżnianych kontenerach o masie (z nawozem) do 2 Mg przewożonych wózkiem widłowym (ewentualny, inny sposób odbioru), wraz z systemem monitoringu stopnia napełnienia kontenerów pod i nadziarna.
8. Szybki dostęp do komory sita dolnego i górnego pokładu w celu kontroli stopnia zanieczyszczenia sita lub ewentualnego wyczyszczenia siatek.
9. Układ odpylania przesiewacza -- filtr patronowy z odbiorem pyłów na poziomie 0,0 (np. w big-bagu).
10. Przesiewacz uzbrojony w podesty obsługowe -- o ile będą niezbędne.

Miejsce i termin składania:

Oferty w formie papierowej proszę składać na adres naszej Spółki w terminie 30.04.2016 r. po wizycie inwentaryzacyjnej. Dopuszczalna jest wersja elektroniczna oferty, po której należy dosłać oryginalną wersję papierową.

Miejsce i termin realizacji:

Prace będą wykonywane w sposób najmniej utrudniający pracę służb w ZAKŁADACH CHEMICZNYCH ,,Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o.o. na przewidywany okres prac od ok. 30.05.2016 r. do 30.07.2016 r.

Wymagania:

Oferta winna zawierać:
1. Koncepcję techniczno-technologiczną instalacji.
2. Oszacowanie kosztów projektowania i budowy.
3. Zakres robót, usług, przyjętych rozwiązań technicznych, dostaw objętych zamówieniem.
4. Gwarancje zapewnienia jakości.
5. Termin realizacji.
6. Koszt wykonania:
- koszt projektu,
- koszt materiałów,
- koszt robocizny i sprzętu,
- całkowity koszt inwestycji.
7. Okres i warunki gwarancji.
8. Wymagane załączniki:
- wyciąg aktu utworzenia jednostki,
- potwierdzenie profilu działalności,
- podanie aktualnego nr konta,
- potwierdzenie ubezpieczenia.
9. Warunki płatności należności.
10. Warunki serwisowania (dostęp, czas, koszt), m.in. czas reakcji na zgłoszenie usterki w okresie gwarancji.
11. Listę referencyjną na wykonane w ostatnich dwóch latach zadania o podobnym profilu.
12. Oświadczenie o nieprowadzeniu w stosunku do oferenta postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego.
13. Oświadczenie o niezaleganiu płatności w ZUS i podatków, brak wykluczenia z zamówień publicznych.
14. Termin ważności oferty.

Uwagi:

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów :
1. Ocena merytoryczna projektu dostawy i/lub koncepcji realizacji usługi oraz
zgodność oferty z oczekiwaniami użytkownika.
2. Cena realizacji zadania.
3. Jakość i terminowość dotychczas wykonywanych prac dla ZCh
,,Siarkopol" Tarnobrzeg sp. z o.o. lub referencje na wykonanie prac
o tym samym profilu.
4. Warunki serwisowania (dostęp, czas, koszt).
5. Okres udzielonej gwarancji.
6. Warunki regulowania należności, właściwa kondycja finansowoekonomiczna,
niezaleganie płatności w ZUS i podatków, brak
wykluczenia z zamówień publicznych.
7. Posiadanie Systemów Zarządzania (jakością, środowiskiem, BHP).
Posiadanie innych certyfikatów.

Kontakt:

Osobami upoważnionymi do prowadzenia uzgodnień i wyjaśnień w zakresie niniejszej oferty są: mgr inż. Roman Gryglak (e-mail: RGryglak@zchsiarkopol.pl), Stanisław Wronowski (e-mail: mailto: SWronowski@zchsiarkopol.pl).