KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie ofertowe - Polska Przedmiot: 2016/CSP/0532 Kompleksowy demontaż oraz montaż przesiewacza wibracyjnego

Organizator:
CIECH Soda Polska S.A.

Adres:
Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław

Województwo / powiat:
kujawsko-pomorskie, powiat inowrocławski

Państwo:

Polska

E-mail:

katarzyna.krajewska@ciechgroup.com

Strona WWW:

https://platforma.logintrade.net

Opis:

2016/CSP/0532 Kompleksowy demontaż oraz montaż przesiewacza wibracyjnego sody ciężkiej typu Dc-PWb-1-125.06.02
Treść zapytania:
Szanowni Państwo,
niniejszym zapraszam do złożenia oferty na Kompleksowy demontaż oraz montaż przesiewacza wibracyjnego sody ciężkiej typu Dc-PWb-1-125.06.02.(Sprawa Nr: 2016/CSP/0532).
Szczegółowy zakres, warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz wymagania techniczne zawarte zostały w Zaproszeniu oraz dokumentacji technicznej, które przesyłam w załączeniu.
W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.
W przypadku udziału w wizji lokalnej proszę o przesłanie uzupełnionych, niżej wymienionych dokumentów na adres Pawel.Gorny@ciechgroup.comna dzień przed planowaną wizją lokalną:
- Formularz wejścia firmy zewnętrznej na teren CSP - wizja lokalna ws przesiewacza wibracyjnego
- Protokół przekazania informacji BHP wykonawcy - wizja lokalna ws przesiewacza wibracyjnego
Z poważaniem,
Katarzyna Krajewska
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Kompleksowy demontaż i montaż przesiewacza wibracyjnego sody siężkiej 1 szt.

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
30- 05- 2016 08: 30
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
13- 06- 2016 10: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
30- 05- 2016 09: 00

Uwagi:

Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:

Osoba kontaktowa:
Katarzyna Krajewska
tel:
e-mail: katarzyna.krajewska@ciechgroup.com

Język kontaktu:

polski

Numer dokumentu:

Z56/161599

Źródło:

Internet i własne

powrót do menu ↑

 

Wielkopolskie (1):

 

ID: 12051432

TYLKO U NAS

otwórz     drukuj     treść oryginalna    analizuj     mapa     schowek

Data dodania:

2016-05-30

Kategoria:

przetarg zapytanie ofertowe - Polska

Przedmiot:

Wybór dostawcy płyt ślizgowych do przenośnika taśmowego, przesiewacza węgla

Organizator:

Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin SA

Adres:

Kazimierska 45, 62-510 Konin

Województwo / powiat:

wielkopolskie, powiat Konin

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

632473028

E-mail:

wrzesinska.elzbieta@zepak.com.pl

Strona WWW:

https://platforma.logintrade.net

Opis:

Wybór dosstawcy płyt ślizgowych 152-02202-02 do przenośnika taśmowego ,przesiewacza węgla typ EuRec 301
Treść zapytania:
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA zaprasza do złożenia oferty techniczno-handlowej
1.Przedmiot zapytania ofertowego
1. Płyty ślizgowe 152-02202-02 do przenośnika taśmowego ,przesiewacza węgla typ EuRec 301, materiał SIM 1000 w ilości 2 szt.
Dostawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwa jakości na materiały: świadectwo odbioru 3.1 lub świadectwo jakości w formie elektronicznej wraz z podpisem, deklaracja zgodności. Asortyment winien być fabrycznie nowy, nieużywany, nieregenerowany. Osobą do kontaktu w sprawach technicznych ww. asortymentu: p.Zbigniew Żarski tel. 63/ 247 36 77
2.Termin dostawy: 10.06.2016r.
3. Warunki dostaw
a) Miejsce dostawy: Elektrownia Pątnów, ul; Kazimierska 45, 62-510 Konin, mag. 175.
b) Oferta winna być skalkulowana na bazie formuły DDP wg Incoterms 2010. Dostawca ponosi koszty i ryzyko dostarczenia towaru do Zamawiającego. Ubezpieczenie dostaw podczas transportu leży po stronie Dostawcy.
Inne formy dostawy wymagają odpowiedniego ustalenia i uzasadnienia.
4. Warunki płatności: Płatność przelewem w terminie 30 dni od otrzymania faktury.
5.Termin przyjmowania ofert.
a) Oferty można składać od dnia 30.05.2016r. do dnia 02.06.2016r.
b) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.
6. Sposób przygotowania oferty.
a) Oferty należy składać z wykorzystaniem platformy zakupowej.
b) Składając ofertę na platformie zakupowej z wykorzystaniem formularza oferty (tabela z podaniem ceny) w przypadku braku oferowania którejkolwiek pozycji, pole w kolumnie Oferta należy pozostawić puste (niewypełnione). Podanie wartości 0 zł w polu cena oznacza złożenie oferty na produkt w kwocie 0 zł.9584, poz.3
7. Koszty przygotowania oferty.
a) Dostawca przygotuje ofertę na swój koszt.
b) Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem Dostawcy w niniejszym postępowaniu aż do udzielenia zamówienia są również ponoszone przez Dostawcę i nie będą zwracane przez Zamawiającego.
8. Okres związania Ofertą.
Dostawca jest zawiązany ofertą przez okres 30 dni, a bieg tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonego w pkt. 5 zapytania ofertowego.
9.Gwarancja
a) Dostawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od daty dostawy. W przypadku wystąpienia wad Zamawiający niezwłocznie powiadomi Dostawcę o wadach na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad na swój koszt, w terminie do 7 dni od daty powiadomienia. Termin usunięcia wad może być wydłużony za zgodą Zamawiającego.
b) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym terminie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,2% łącznej wartości netto zamówienia za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 10% tej wartości, a Zamawiający może podjąć własne działania na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych uprawnień wynikających z gwarancji. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wad, a w przypadku wymiany towaru na nowy, wolny od wad, biegnie od początku.
10. Warunki formalne udziału w postępowaniu.
a) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym.
b) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Dostawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i ekonomicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) Dostawca ubiegający się o zamówienie, winien mieć pełne i niezaprzeczalne prawo do oferowania dostawy materiałów będących przedmiotem postępowania na terenie Polski i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich, wynalazczych i innych związanych z wykonaniem zamówienia, roszczenia te przejmuje Dostawca.
d) W celu spełnienia powyższych warunków Dostawca jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia w trakcie składania oferty poprzez platformę zakupową.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania od Dostawcy dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie powyższych wymagań (np. odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ,,CEIDG" Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, stosowne zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego i oddziału ZUS lub KRUS, referencje, wykazy pracowników).
11. Wyjaśnienia do Zapytania Ofertowego
a) Do dnia 31.05.2016r.godz.14.00 Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego.
b) Pytania należy przesłać poprzez platformę zakupową lub e-mailem na adres:zaopatrzenie@zepak.com.pl, fax 63/247 36 77 .
c) Treść wyjaśnień będzie przekazana e-mailem, faksem lub poprzez aktualizację Zapytania Ofertowego na platformie zakupowej.
d) W przypadku, gdy Dostawca złoży ofertę przed aktualizacją Zapytania Ofertowego, musi ona zostać złożona ponownie.
12. Zastrzeżenia.
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu postępowania zakupowego oraz sposobu jego przeprowadzenia.
b) Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia postępowania zakupowego w dowolnym momencie bez wybrania oferty i bez podania przyczyn takiej decyzji.
c) Zamawiający po zakończeniu postępowania zastrzega sobie prawo żądania potwierdzenia złożonej oferty wraz z jej przesłaniem w formie papierowej e-mailem na adres:zaopatrzenie@zepak.com.pl, lub fax 63/247 36 77 .
d) Zamawiający przewiduje zastosowanie negocjacji handlowych lub aukcji elektronicznej w drugim etapie postępowania, do którego zostaną zakwalifikowane najkorzystniejsze oferty. Zamawiający poinformuje Dostawców o wszelkich postanowieniach dotyczących przeprowadzenia drugiego etapu poprzez platformę zakupową, e-mailem lub faksem.
13. Pozostałe postanowienia
a) Zamawiający nie zwraca materiałów przesłanych w związku z postępowaniem zakupowym.
b) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
c) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
d ) Złożenie oferty handlowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem treści zaproszenia do składania ofert, Regulaminu korzystania z Platformy Zakupowej dostarczanej przez Logintrade Sp. z o.o. oraz Ogólnych Warunków Zakupów umieszczonych na stronie internetowej https://zepak.logintrade.net/rejestracja/.
e) Oferta, której treść nie odpowiada treści Zapytania Ofertowego zostanie odrzucona.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. PRZENOŚNIK - PŁYTA ŚLIZGOWA 152-02202-02 2 szt. rys. płyty.pdf

Miejsce i termin składania:

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
30- 05- 2016 10: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
02- 06- 2016 15: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
31- 05- 2016 14: 00

Uwagi:

Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:

Osoba kontaktowa:
Elżbieta Wrzesińska
tel: 632473028
e-mail: wrzesinska.elzbieta@zepak.com.pl