KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg zapytanie o cenę - Polska. Przedmiot: Wykonanie prac utrzymaniowych na ulicy

Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac konserwacyjnych na ulicy Dzikiej Róży w miejscowości Nowa Bukówka. Szczegółowy zakres prac przedstawiono poniżej:
1. Korytowanie drogi na odcinku o długości 230 metrów, szerokości 3,5 metra i głębokości 20 centymetrów (161 m3) wraz z wywiezieniem urobku.
2. Ułożenie na wykorytowanym odcinku 5 centymetrowej warstwy pospółki wraz z zagęszczeniem (40,25 m3).
W tym etapie zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupienia materiału we własnym zakresie i dostarczenia go na drogę. Dopuszcza się stosowanie kruszywa naturalnego bez domieszki pyłów i gliny, metalu, szkła, śmieci, gazobetonu.
Należy dołączyć deklarację zgodności wg. PN-EN 13043:2004.
Przed ułożeniem kolejnej warstwy warstwę pospółki należy zagęścić. Grubość warstwy należy mierzyć przed zagęszczeniem.
3. Ułożenie na wykorytowanym odcinku 15 centymetrowej warstwy tłucznia betonowego frakcji 0-63 mm (120,75 m3).
W tym etapie zadania Wykonawca zobowiązany jest do zakupienia materiału we własnym zakresie i dostarczenia go na drogę. Dopuszcza się tylko tłuczeń betonowy z odsiewu kruszarki bez domieszki pyłów, gliny, elementów metalowych, szkła, śmieci, gazobetonu.
Wykonawca przedłoży dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych na wbudowany materiał. Grubość warstwy należy mierzyć przed zagęszczeniem.
4. Wykonanie rowu odwadniającego z jednej strony drogi na odcinku 170 metrów.
Wymiary rowu mają umożliwić ułożenie w nim przepustu o średnicy 40 centymetrów. Wykonawca zobowiązany jest również do wbudowania w rowie zakupionych przez właścicieli przyległych nieruchomości przepustów (we wskazanym przez właścicieli nieruchomości miejscu) w ilości 3 sztuk. Zagospodarowanie urobku w zakresie obowiązków Wykonawcy.
5. Wykoszenie istniejącego rowu na odcinku o długości 800 metrów.
Wykonawca zobowiązany jest na tym etapie zadania do zagospodarowania urobku we własnym zakresie a także do oczyszczenia istniejących przepustów.
6. Porządkowanie terenu.
Po wykonaniu wyżej opisanych prac teren należy uporządkować. Całość prac musi zostać wykonana w sposób rzetelny i estetyczny.
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 02.07.2015 r., do godz. 1000 w formie:
1) Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3 96-321 Żabia Wola, w kancelarii zamawiającego, pokój nr 6,
lub
faxem na numer tel.: 46 857-81-99 wew. 31,
lub
w wersji elektronicznej na e-mail: przetargi@zabiawola.pl