KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska Przedmiot: Zakup przenośnika zgrzebłowego

Organizator:

Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o.

Adres:

ul. Górnicza 60, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Województwo / powiat:

śląskie, powiat bielski

Państwo:

Polska

Telefon / fax:

668 646 930, 666 827 278

E-mail:

inwestycje@pgsilesia.pl

Opis:

Zakup przenośnika zgrzebłowego wyposażonego w kruszarkę kamienia Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
I. Przedmiotem inwestycji jest zakup przenośnika zgrzebłowego wyposażonego w kruszarkę kamienia do odstawy urobku z Chodników kierunkowych nr 10 i 11 w pokładzie 315 na odstawę główną ze ściany 101 w pokładzie 325/1.
Przenośnik zgrzebłowy z kruszarką musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów w zakresie stosowania go w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, z uwzględnieniem warunków zagrożeń naturalnych występujących w PG Silesia, a w szczególności zagrożenia samozapalnością węgla, wybuchem pyłu węglowego i zagrożenia metanowego IV kategorii.
Przenośnik zgrzebłowy z kruszarką powinien być przystosowany do pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych niemetanowych i metanowych zaliczonych do stopnia "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy "A" lub "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Wymagane jest dostarczenie wraz z przedmiotem zapytania następujących dokumentów: o świadectwa jakości, o protokołu kontroli ostatecznej, o deklaracji zgodności WE,
o instrukcji (w rozumieniu dyrektyw 2006/42/WE i 94/9/WE) lub dokumentacji techniczno-ruchowej,
o karty gwarancyjnej,
o wykazu części zamiennych.

Miejsce i termin składania:

Sposób składania oferty:
Kompletne oferty należy przesłać:
a. w formie papierowej (1 egzemplarz) z dopiskiem: Oferta dot. postępowania nr PGS/C/37/2016 na adres:
Departament Zakupów
Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza 60
Oraz
b. w formie elektronicznej na adres inwestycje@pgsilesia.pl
W przypadku przesyłek, decyduje data dostarczenia do PG SILESIA.
IV. Termin składania ofert:
Termin składania upływa w dniu 25.05.2016, o godzinie 10.00.

Miejsce i termin realizacji:

Termin dostawy:
Przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony do PG SILESIA do 22-07-2016r.

Uwagi:

Tryb wyboru oferty:
1. PG SILESIA nie zwraca kosztów przygotowania odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Jest on jedynie zaproszeniem do składania ofert wiążących przez okres wskazany w niniejszym dokumencie. PG SILESIA może zaciągnąć jakiekolwiek zobowiązania tylko wskutek przyjęcia przez PG SILESIA takiej oferty lub zawarcia umowy na jej podstawie, w każdym przypadku w formie pisemnej. Przyjęcie oferty może nastąpić wyłącznie w sposób wyraźny - poprzez złożenie oświadczenia woli o odpowiedniej treści, a przepisy art. 661 §1-§3, 681, 682 i art. 69 Kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.
3. PG SILESIA przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej z ofert bez podania przyczyn.
4. Wszystkie informacje przekazane przez Wykonawców będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.
5. Wszystkie informacje uzyskane przez Dostawców od PG SILESIA są poufne i powinny być traktowane z należytą starannością.

Kontakt:

Sposób komunikacji:
W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących przedmiotu zamówienia jest Pan Janusz Olek:
a. adres mailowy: janusz.olek@pgsilesia.pl;
b. tel. kontaktowy: 668 646 930
W toku postępowania kanałem udzielającym informacji dotyczących postępowania przetargowego jest Pani Judyta Gorel:
a. adres mailowy: judyta.gorel@pgsilesia.pl;
b. tel. kontaktowy: 666 827 278