KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Zakup i dostarczenie przesiewaczy

Opis:

,,Zakup i dostarczenie trzech przesiewaczy:
- typu PWE2K - 2,6x5,25-- szt. 2;
- typu PWK1 - 1,8x5,25-- szt. 1
lub równoważnych dla ZPMW KWK "Murcki-Staszic""

Specyfikacja:

Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.khw.pl/przetargi/regulaminy_i_informacje.html

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2016 r. do godz. 08:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/116/2016 - ,,Zakup i dostarczenie trzech przesiewaczy:
- typu PWE2K - 2,6x5,25-- szt. 2;
- typu PWK1 - 1,8x5,25-- szt. 1
lub równoważnych dla ZPMW KWK "Murcki-Staszic".
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Otwarcie:

1.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.05.2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 119

Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji przedmiotu przetargu: 15 tyg. od dnia zawarcia umowy

Wadium:

w uwagach

Wymagania:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Oferta winna być opracowana w oparciu i zgodnie z warunkami zawartymi w wymaganiach ofertowych.

Uwagi:

Zamawiający i oferenci związani są ,,Regulaminem udzielania zamówień...", ,,Ogólnymi warunkami umów dostaw materiałów" oraz Wymaganiami ofertowymi
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu względnie uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień
Umowa z oferentem zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie po podjęciu decyzji o wyborze oferty. Do zawarcia umowy dojdzie po uzgodnieniu wszystkich jej postanowień,
Przystępujący do przetargu winien dokonać wpłaty wadium w wysokości:
Część I - 4 200,00zl
Część II - 4 200,00zł
Część III - 3 000,00zł
w jednej z niżej podanych form:
przelew na konto KHW S.A.: PKO BP S.A. O/Katowice 44 1020 2313 0000 3802 0023 9558;
gwarancja (polisa) ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa, w postaci oryginału dokumentu wystawionego przez udzielającego należy złożyć w Zespole Logistyki Biura Zarządu KHW S.A. - pok. nr 2,
czek potwierdzony - należy złożyć w Spółce świadczącej usługę obsługi księgowej dla KHW S.A., pok. 118, ul. Karolinki 1, Katowice
blokada przeterminowanych należności w KHW S.A. (potwierdzona przez osobę upoważnioną w Spółce świadczącej usługę obsługi księgowej dla KHW S.A. pok. 118, ul. Karolinki 1, Katowice )
przed upływem terminu składania ofert.

Kontakt:

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udzielają:
w sprawach technicznych: Jerzy Waleron tel. 32 605 5742 ;
w zakresie formalnym: Ewa Maj-Skoludek - Dział Postępowań Zakupowych I Umów, tel. 32 757 31 46

Specyfikacja:

Wymagania ofertowe" udostępnione są nieodpłatnie na stronie internetowej www.khw.pl. w zakładce ,,PRZETARGI"
Regulamin udzielania zamówień...." jest udostępniony do wglądu w Zespole Logistyki KHW S.A. w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 lub na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.khw.pl/przetargi/regulaminy_i_informacje.html

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.05.2016 r. do godz. 08:00 w Kancelarii Głównej KHW S.A. Katowice ul. Damrota 16-18, w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem:
Przetarg nr WP/116/2016 - ,,Zakup i dostarczenie trzech przesiewaczy:
- typu PWE2K - 2,6x5,25-- szt. 2;
- typu PWK1 - 1,8x5,25-- szt. 1
lub równoważnych dla ZPMW KWK "Murcki-Staszic".
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Otwarcie:

1.Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.05.2016 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Katowice ul. Damrota 16-18 (I piętro) pokój 119

Miejsce i termin realizacji:

Termin realizacji przedmiotu przetargu: 15 tyg. od dnia zawarcia umowy

Wadium:

w uwagach

Wymagania:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych
Oferta winna być opracowana w oparciu i zgodnie z warunkami zawartymi w wymaganiach ofertowych.

Uwagi:

Zamawiający i oferenci związani są ,,Regulaminem udzielania zamówień...", ,,Ogólnymi warunkami umów dostaw materiałów" oraz Wymaganiami ofertowymi
Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też odwołania przetargu względnie uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny co nie będzie podstawą dla oferenta do dochodzenia przeciwko Zamawiającemu jakichkolwiek roszczeń lub do wykonania jakichkolwiek uprawnień
Umowa z oferentem zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie po podjęciu decyzji o wyborze oferty. Do zawarcia umowy dojdzie po uzgodnieniu wszystkich jej postanowień,
Przystępujący do przetargu winien dokonać wpłaty wadium w wysokości:
Część I - 4 200,00zl
Część II - 4 200,00zł
Część III - 3 000,00zł
w jednej z niżej podanych form:
przelew na konto KHW S.A.: PKO BP S.A. O/Katowice 44 1020 2313 0000 3802 0023 9558;
gwarancja (polisa) ubezpieczeniowa lub gwarancja bankowa, w postaci oryginału dokumentu wystawionego przez udzielającego należy złożyć w Zespole Logistyki Biura Zarządu KHW S.A. - pok. nr 2,
czek potwierdzony - należy złożyć w Spółce świadczącej usługę obsługi księgowej dla KHW S.A., pok. 118, ul. Karolinki 1, Katowice
blokada przeterminowanych należności w KHW S.A. (potwierdzona przez osobę upoważnioną w Spółce świadczącej usługę obsługi księgowej dla KHW S.A. pok. 118, ul. Karolinki 1, Katowice )
przed upływem terminu składania ofert.

Kontakt:

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udzielają:
w sprawach technicznych: Jerzy Waleron tel. 32 605 5742 ;
w zakresie formalnym: Ewa Maj-Skoludek - Dział Postępowań Zakupowych I Umów, tel. 32 757 31 46