KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Wykonanie i dostawa układu wirującego kruszarki

Opis:
Wykonanie i dostawa układu wirującego kruszarki

PRZEDMIOT OFERTY
Wykonanie i dostawa układu wirującego kruszarki młotkowej zgodnie z dokumentacją techniczną.
Dane techniczne układu wirującego kruszarki młotkowej: Masa całego układu - ok. 1800kg, Długość całkowita układu (wału) - L=3402mm, Największa średnica wału - ?230mm, Średnica tarcz - ?570mm,

Zakres prac:
1. Wykonanie elementów układu zgodnie z dokumentacja techniczną:
1) Wał wg rys. PS-78/b, mat. 40HM - 1 szt.
2) Pręt wg rys. MK-1197, mat. St6 - 12 szt.
3) Krążek środkowy wg rys. PS-79-1, mat. 40H - 31 szt.
4) Pierścień dystansowy wg rys. PS-79-2, mat. St5 - 30 szt.
5) Krążek zewnętrzny wg rys. PS-79-3 - 2 szt.
6) Krążek wg rys. Ps-79-4, mat. St3 - 2 szt.
7) Nakrętka rowkowa M160x3 wg rys. PS-79-7a, mat. St5 - 2 szt.
8) Nakrętka rowkowa M210x3 wg rys. PS-79-7b, mat. St5 - 2 szt.
9) Wpust wg rys. PS-79-8, mat. St5 - 1 szt.
10) Podkładka zębata zabezpieczająca wg rys. PS-79-10A, mat. St3 - 2 szt.
11) Podkładka zębata zabezpieczająca wg rys. PS-79-10B, mat. St3 - 2 szt.
12) Wpust wg rys. PS-79-9, mat. St5 - 4 szt.
13) Labirynt wg rys. PS-79-5, mat. St5- 2 szt.
14) Tuleja labiryntowa wg rys. PS-75, mat. St5 - 4 szt.
2. Złożenie poszczególnych elementów układu w całość zgodnie z rys. PS-79.
3. Dynamiczne wyważenie kompletnego układu wirującego.
4. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych badań.
5. Dostarczenie atestów na zastosowane materiały.

Miejsce i termin składania:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. 80-550 Gdańsk ul. Kujawska 2, budynek biurowca II piętro z dopiskiem "Oferta na wykonanie i dostawę układu wirującego kruszarki. Konkurs ofert nr 23/UM/2016". Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Pan Daniel Niemyński tel. /58/ 34 38 285 lub kom. 669 600 400. Termin składania ofert upływa w dniu 21.03.2016 r. Za datę terminowego doręczenia oferty uważa się datę zarejestrowania oferty w Kancelarii GZNF "FOSFORY" Sp. z o.o. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagania:

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ Termin wykonania prac Cenę ofertową za wykonanie kompletnego zakresu prac Warunki płatności Warunki gwarancyjne Szczegółowy zakres prac Informację o kwalifikacjach posiadanej kadry technicznej Referencje lub informacje o wykonanych pracach podobnego typu
VI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI Kserokopia dokumentu rejestrowego oferenta Kserokopia numeru NIP, REGON Dokumenty pozwalające ocenić wiarygodność techniczną i ekonomiczna oferenta (np. kadra techniczna, sprzęt itp.) Oświadczenie o sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Oświadczenie o braku wszczęcia w stosunku do oferenta postępowania upadłościowego lub układowego Oświadczenie o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne