KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Urządzenia dla instalacji doświadczalnej

Opis:
Przedmiotem zapytania jest instalacje produkcyjne WP/WG składające się z dwóch linii produkcyjnych do
produkcji proszków i granulatów. Od oferenta wymaga sie zaprojektowanie w/w instalacji w zakresie
projektu techniczno-roboczego, dostawy wszystkich aparatów i urządzeń zamawiającemu oraz montaż lub
nadzór przy montażu, odbiory techniczne, rozruch technologiczny oraz przekazanie obu instalacji
zamawiającemu. Każda z dwóch instalacji składa sie z linii WP i WG. Wydajność każdej instalacji wynosi 4,2
Mg/dobę. W skład linii produkcyjnej WP produkującej proszki wchodzą: - zespół rozładunku surowców
sypkich - mieszalnik wstępny, zbiornik naporowy - młyn strumieniowy z filtrem, w którym następuje
rozdział surowca od czynnika gazowego [powietrza] - mieszalniki pośrednie, zbiornik pośredni - systemy
odpylania. Proces technologiczny w instalacji WP obejmuje: dozowanie surowców, mieszanie, mielenie i
standaryzację produktu. Otrzymany produkt jest przekazany do konfekcjonowania lub podlega dalszemu
procesowi granulacji na WG.W skład linii produkcyjnej granulatów WG wchodzą: - mieszalnik, granulator,
suszarnia ogrzewana parą, przesiewacz-klasyfikator. Produktem końcowym jest granulat.
Wszystko w oparciu o zakres techniczny stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Kompletna specyfikacja będzie wysłana po odesłaniu podpisanej umowy o zachowaniu poufności będącej
załącznikiem do niniejszego zapytania. Podpisaną i zeskanowaną umowę o poufności należy przesłać na
adres: dominika.wegrzyn@synthosgroup.com
W sprawie umowy o poufności proszę o kontakt z: p. Dominiką Węgrzyn
dominika.wegrzyn@synthosgroup.com tel. +48 33 847 22 08, kom. 783-294-092

Miejsce i termin składania:

Ofertę - należy złożyć w terminie 2016-02-12 do godz. 12.00 w formie elektronicznej
na adres:
Informacja będzie podana po odesłaniu podpisanej umowy o zachowaniu poufności będącej załącznikiem
do niniejszego zapytania.
i w zamkniętej kopercie na adres:
Informacja będzie podana po odesłaniu podpisanej
umowy o zachowaniu poufności będącej
załącznikiem do niniejszego zapytania.
z napisem:
,,Projekt nr 150011 [i proszę podać przedmiot oferty oraz dopisek] ,,oferta - nie otwierać''

Wymagania:

Oferta winna zawierać:
a) pełną nazwę oferenta,
b) adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz NIP,
c) informacje techniczne o oferowanych urządzeniach,
d) cenę w rozbiciu na:
Urządzenia,
Transport DAP lub DDP Oświęcim,
Części zamienne i materiały do rozruchu,
Lista cenowa części zamiennych na 2 lata eksploatacji z opcją przedłużenia na kolejne 2 lata,
Cena nadzoru nad montażem i uruchomieniem, za 1 dzień usługi - jako opcja.
W przypadku, gdy oferta zawiera więcej niż 1 urządzenie, powyższe składniki ceny należy podać dla każdego
urządzenia osobno.
e) okres gwarancji, w miesiącach,
f) termin dostawy, w tygodniach. Planowany montaż na budowie w sierpniu 2016.
g) termin ważności oferty (minimum 4 miesiące od daty utworzenia oferty),
h) oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie
prawnym w imieniu oferenta, podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi,
i) w celu potwierdzenia, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia:
- danych potwierdzających osiągnięte wyniki finansowe przedsiębiorstwa za ubiegły rok.
- oświadczenie o braku wszczęcia w stosunku do oferenta postępowania upadłościowego lub układowego.