KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Dostawa sita do przesiewania

Opis

Przedmiotem zamówienia jest sito poziome o oczku 100 um do separacji końcowej, umieszczone na talerzu wibracyjnym o regulowanej wysokości drgań, pasujące do laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego AS 200c w wersji "Control" firmy RETCH posiadającego przez Zamawiającego.


Miejsce i termin składania:

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: "Oferta na: Dostawa sita do przesiewania. NIE OTWIERAĆ przed 2015-10-20 godz. 10:00 - NA/O/335/2015"

W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1 bud. V al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2015-10-20 do godz. 10:00.