KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych

Opis:
Części i elementy urządzeń dla Zakładów Przeróbczych
JSW S.A.
Lista produktów
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka
miary
Uwagi
1.
stożki wprowadzające do WOW-1,3 -
pakiet nr 1
1 pakiet
2.
amortyzatory do WOW -1,3 - pakiet
nr 2
1 pakiet
3.
zderzak rys.W75.011-01.04 WOW-
1,3
4 szt.
4.
tarcza mocująca W75.011-15.002
WOW-1,3
2 szt.
5. tuleja W75.011-01.010 WOW-1,3 2 szt.
6.
wał główny W75.011-01.020 WOW
1,3
1 szt.
7.
sprężyna talerz. rys.W75.011-
01.016/1 wirówka WOW-1,3
4 szt.
8.
koło pasowe silnika gł. rys.W75.011-
30/AD=200 WOW-1,3
1 szt.
9.
zespól pasów klinowych 9c-3665
wirówka odwadniarka WOW 1,4
27 szt.
10. bębny odchylające - pakiet nr 3 1 pakiet
11. blacha osłonowa 1610x1000 B-1200 5 szt.
12.
podstawa (zestaw) trojkrążnikowa
samoregulująca rys.T-03801-17 B-
1600
1 szt.
13.
motoreduktor MBH-H-160-3S-28-1-
160L-4 silnik SKg160L-4 HPS 500V
przenośnik taśmowy B-1200
1 szt.
2/7
14.
blacha osłonowa ocynkowana
1810x950 rys. WM819-05.05
przenośnik taśmowy
5 szt.
15. blachy wyłogowe - pakiet nr 4 1 pakiet
16.
koło zębate poz. 7 HK1310-12-07C
Odwadniarka odśrodkowa miału
NAEL-3A
1 szt.
17.
koło zębate m=4 z=88 HK-1310-
1206C Nael-3A
1 szt.
18.
listwa mocowania sit poliuretanowych
50x100x1350 - pakiet nr 5
1 pakiet
19.
śruba widełkowa m16x50 K101-10-3-
4 przesiewacz wp
200 szt.
20.
sprężyna ?73/12x170 rys.K101-10-
5-7 przesiewacz wp
16 szt.
21.
sprężyna cylindryczna fi 142/28/500
do przesiewacza IFE Vibrex mh16
2426x4270
8 szt.
22. blachy na podajnik - pakiet nr 6 1 pakiet
23. dysza fi 65 HC-500 Hydrocyklon 15 szt.
24.
zespół bębna napędowego 630/110-
1200 M812-480 gumowany na
baryłkę
1 szt.
25.
listwa Sandwicz z fartuchem z
tworzywa sztucznego B-1200
1 szt.
26.
listwa Sandwicz z fartuchem z
tworzywa sztucznego B-1400
1 szt.
27.
zgarniacz Indutechnik nr
010.100.1400.STP dla szer. taśmy
1400 mm
1 szt.
28.
blacha wykładzinowa ścieralna do
rynny PWB-13A
1 szt.
29.
sito szczelinowe pętlicowe OSO-2400
- pakiet nr 7
1 pakiet

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2016-03-02 23:59:00
Czas aukcji
Data: 07.03.2016
Godzina rozpoczęcia aukcji: 10:15:00

Miejsce i termin realizacji:

14. Termin dostawy
do 30.06.2016 r.
15. Sposób dostawy
Na koszt sprzedającego na magazyny ZLM JSW S.A. przy Zakładach JSW S.A.

Wadium:

4 000,00 PLN

Wymagania:

1. Języki
Język polski
2. Opis aukcji
Aukcja japońska multiobiektowa - uczestnicy widzą aktualną cenę, którą narzuca system i mają możliwość
jej akceptacji w ustalonym czasie. Po zakończeniu danego etapu uczestnicy, którzy zaakceptowali cenę
przechodzą do kolejnego etapu z wartością niższą, a ci którzy nie zaakceptowali odpadają z gry. Aukcja
prowadzona jest równolegle na dwie lub więcej pozycji.
Ceny na aukcji elektronicznej należy podawać za jednostkę miary w PLN bez VAT (NETTO)
Prosimy o zalogowanie się 5 minut przed rozpoczęciem aukcji. Brak akceptacji pierwszego lub kolejnych
postąpień w wyznaczonym przez Kupca czasie, powoduje wykluczenie Oferenta z dalszego udziału w
aukcji.
3. Informacje dodatkowe
Aukcja elektroniczna prowadzona w oparciu o "Regulamin udzielania przez Zakład Logistyki Materiałowej
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. zamówień na dostawy i usługi o wartości nieprzekraczającej 500 tysięcy
złotych".
Uwaga!
Na jeden dzień przed terminem aukcji do godz. 13:00 Oferent powinien uzyskać informację o
dopuszczeniu do aukcji lub o ewentualnym przesunięciu terminu aukcji. O powyższym Oferenci
informowani będą drogą elektroniczną przez Operatora aukcji.
Informację w tym zakresie można uzyskać pod numeram telefonu +48 32 756 42 34
1/7
4. Waluta
PLN
8. Reguły aukcji
Aukcja otwarta
3/7
Czas na decyzję: 180 sekund
stożki wprowadzające do WOW-1,3 - pakiet nr 1
Postąpienie: 112,39 PLN
amortyzatory do WOW -1,3 - pakiet nr 2
Postąpienie: 54,45 PLN
zderzak rys.W75.011-01.04 WOW-1,3
Postąpienie: 0,64 PLN
tarcza mocująca W75.011-15.002 WOW-1,3
Postąpienie: 24,50 PLN
tuleja W75.011-01.010 WOW-1,3
Postąpienie: 7,69 PLN
wał główny W75.011-01.020 WOW 1,3
Postąpienie: 35,00 PLN
sprężyna talerz. rys.W75.011-01.016/1 wirówka WOW-1,3
Postąpienie: 1,03 PLN
koło pasowe silnika gł. rys.W75.011-30/AD=200 WOW-1,3
Postąpienie: 8,75 PLN
zespól pasów klinowych 9c-3665 wirówka odwadniarka WOW 1,4
Postąpienie: 0,38 PLN
bębny odchylające - pakiet nr 3
Postąpienie: 177,40 PLN
blacha osłonowa 1610x1000 B-1200
Postąpienie: 2,90 PLN
podstawa (zestaw) trojkrążnikowa samoregulująca rys.T-03801-17 B-1600
Postąpienie: 9,00 PLN
motoreduktor MBH-H-160-3S-28-1-160L-4 silnik SKg160L-4 HPS 500V przenośnik taśmowy B-1200
Postąpienie: 145,00 PLN
blacha osłonowa ocynkowana 1810x950 rys. WM819-05.05 przenośnik taśmowy
Postąpienie: 2,49 PLN
blachy wyłogowe - pakiet nr 4
Postąpienie: 37,60 PLN
koło zębate poz. 7 HK1310-12-07C Odwadniarka odśrodkowa miału NAEL-3A
Postąpienie: 30,25 PLN
koło zębate m=4 z=88 HK-1310-1206C Nael-3A
Postąpienie: 30,25 PLN
listwa mocowania sit poliuretanowych 50x100x1350 - pakiet nr 5
Postąpienie: 35,90 PLN
śruba widełkowa m16x50 K101-10-3-4 przesiewacz wp
Postąpienie: 0,18 PLN
sprężyna ?73/12x170 rys.K101-10-5-7 przesiewacz wp
Postąpienie: 0,16 PLN
sprężyna cylindryczna fi 142/28/500 do przesiewacza IFE Vibrex mh16 2426x4270
Postąpienie: 1,59 PLN
blachy na podajnik - pakiet nr 6
Postąpienie: 78,00 PLN
dysza fi 65 HC-500 Hydrocyklon
Postąpienie: 0,58 PLN
zespół bębna napędowego 630/110-1200 M812-480 gumowany na baryłkę
Postąpienie: 72,00 PLN
listwa Sandwicz z fartuchem z tworzywa sztucznego B-1200
Postąpienie: 9,90 PLN
listwa Sandwicz z fartuchem z tworzywa sztucznego B-1400
Postąpienie: 11,50 PLN
zgarniacz Indutechnik nr 010.100.1400.STP dla szer. taśmy 1400 mm
Postąpienie: 20,93 PLN
4/7
blacha wykładzinowa ścieralna do rynny PWB-13A
Postąpienie: 32,50 PLN
sito szczelinowe pętlicowe OSO-2400 - pakiet nr 7
Postąpienie: 151,20 PLN
10. Informacje o ofertach
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Jeżeli w aukcji licytowana jest pozycja, której jednostką miary jest pakiet Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych w obrębie pakietu, ponadto po zakończeniu aukcji Wykonawcy będą
zobowiązani do rozpisania cen jednostkowych pakietu zgodnie z wartością uzyskaną w wyniku
aukcji.Nierozpisanie pakietu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z wycofaniem oferty.
16. Warunki udziału w aukcji
1. Warunkiem udziału w aukcji elektronicznej jest rejestracja konta na Platformie Logintrade
(https://jsw.logintrade.net/rejestracja) oraz zgłoszenie udziału w aukcji najpóźniej do godz.: 12:00 zgodnie z
terminem składania ofert. Ogłoszenia o opublikowanych aukcjach znajdują się na stronie:
https://jsw.logintrade.net/rejestracja/aktualneaukcje.html.
Rejestracja oraz udział w aukcji są bezpłatne.
2. Warunkiem udziału w aukcji jest wniesienie wadium zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert
oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na następujący adres e-mail: dokumentacja@zlm.jsw.pl.
Wysokość wadium: 4 000,00 PLN
Wadium należy wnieść w jednej z następujących form:
5/7
- w pieniądzu, tj. przelewem na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa Zakład Logistyki Materiałowej ul.
Towarowa 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój, nr rachunku PKO BP S.A. nr konta 49 1020 2498 0000 8702 0443
8792 z dopiskiem ,,wadium aukcja nr 129/A/DZZ/16".
- w gwarancji bankowej, w gwarancji ubezpieczeniowej,
- w poręczeniu bankowym
- zaliczeniu zobowiązań JSW SA wobec oferenta
W przypadku wadium w formie zaliczenia zobowiązań JSW SA wobec oferenta, oferent zobowiązany jest
do złożenia pisemnego oświadczenia o zgodzie na zablokowanie na czas trwania postępowania,
odpowiedniej kwoty wierzytelności do zapłaty stanowiącej zabezpieczenie z tytułu wadium.
Blokadzie podlegają w pierwszej kolejności wierzytelności wymagalne, a w przypadku ich braku
wierzytelności niewymagalne, z terminem płatności najwcześniej przypadającym. Wskazane należności
powinny być istniejące i bezsporne co do zasadności i wysokości.
W tym celu Oferent składa do CUW JSW SA (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) stosowne oświadczenie (w 3
egzemplarzach). CUW JSW SA (Sekcja Rozliczeń z Dostawcami) potwierdza oświadczenie zgodnie z
zasadami reprezentacji i dokonuje odpowiednich księgowań (jeden egzemplarz oświadczenia Oferent
dołącza do składanej oferty, drugi pozostaje do jego dyspozycji natomiast trzeci pozostaje w CUW JSW SA
- Sekcja Rozliczeń z Dostawcami).
Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego
uznaje się za skutecznie wniesione, jeżeli zostanie złożone w kasie Zakładu Logistyki Materiałowej JSW
S.A.
W przypadku składania oferty w formie papierowej kopię dowodu wniesienia wadium można załączyć do
oferty.
Wadium musi zabezpieczyć ofertę przez okres minimum 60 dni od daty terminu aukcji.
Wadium zwraca się w tej samej formie w jakiej zostało wniesione.
Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od daty zawarcia umowy
lub daty unieważnienia postępowania.
3. Warunkiem dopuszczenia do aukcji jest przesłanie:
- oświadczenia i formularza ofertowego (zostały zamieszczone w załącznikach do ogłoszenia),
- dokumentów wskazanych w załączniku nr 2 ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu
zamówienia",
na adres mailowy: aukcje@zlm.jsw.pl lub osobiście do kancelarii głównej w terminie składania ofert.
Warunkiem dopuszczenia Oferenta do aukcji jest złożenie wymaganych dokumentów oraz
potwierdzających wniesienie ustalonego wadium w formie papierowej na adres:
JSW S.A. Zakład Logistyki Materiałowej
ul. Towarowa 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój
w zaklejonej kopercie z dopisanym numerem aukcji.
Dopuszcza się przesłanie scanów ww. dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem tylko w
wersji PDF na następujący adres email: aukcje@zlm.jsw.pl - w temacie proszę podać numer aukcji.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Brak wymaganych dokumentów lub brak wniesienia
wadium wyklucza Oferenta z przystąpienia do aukcji elektronicznej. Oferent związany jest ofertą do chwili
zawarcia umowy lub unieważnienia aukcji, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni.
Wszelkie oświadczenie przesłane w formie scanów powinny być dostarczone w wersji papierowej do
Zamawiającego.
UWAGA: WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI JEST PRZESŁANIE OŚWIADCZEŃ I/LUB
DOKUMENTÓW NA ADRES MAILOWY: aukcje@zlm.jsw.pl LUB OSOBIŚCIE DO KANCELARII GŁÓWNEJ
17. Prawa i obowiązki zamawiającego
1. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo odwołania aukcji lub zmiany jej warunków.
2. Organizatorowi aukcji elektronicznej przysługuje prawo unieważnienia lub odstąpienia od aukcji, w
całości lub części, w każdym czasie bez podania przyczyny.
3. Oferty złożone w toku aukcji przestają wiązać, gdy oferent złoży kolejną, korzystniejszą ofertę, zawarto
6/7
umowę albo aukcję unieważniono.
4. Reklamacje związane z przebiegiem aukcji należy składać na adres e-mail: aukcje@zlm.jsw.pl lub faxem
do następnego dnia roboczego do godz. 12:00 od daty zakończenia aukcji.
18. Dokumenty wymagane przy pierwszej i kolejnych dostawach
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu
zamówienia"
19. Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia
Zgodnie z zał. nr 2 do ogłoszenia o aukcji - ,,Wymagane warunki techniczno-użytkowe przedmiotu
zamówienia"
20. Dodatkowe warunki i wymagania techniczne
Podane ilości mogą ulec zmniejszeniu do 50% bez podania przyczyn i nie będzie to stanowiło podstawy do
odpowiedzialności Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zmiana umowy wyrażać się będzie w uzgodnionym przez Strony wprowadzeniu innych korzystnych dla
Zamawiającego zmian, polegających między innymi na zamianie elementów zamówienia na elementy o
lepszych lub odpowiedniejszych parametrach technicznych i właściwościach chociażby wiązało się to z
koniecznością zmiany terminu lub sposobu wykonania zamówienia.
Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian do umowy, o których mowa powyżej będzie wyrażenie zgody
zarówno przez wykonawcę, jak i Zamawiającego.
7/7