KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg - Polska. Przedmiot: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej

Uwagi:
opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert,
1. Ocena ofert:
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następującego kryterium:
Cena wykonania zamówienia - 100 %
Cena wykonania zamówienia - obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru :
C = [C min / C bad] x 100
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min - najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
12
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
1) Przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię polisy OC
2) Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (Partnerów),