KOMPLEKSOWA OBSŁUGA
RYNKU KRUSZYW W POLSCE

Przetarg nieograniczony - Polska Przedmiot: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych

Organizator:
Urząd Gminy Łysomice

Adres:

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice

Województwo / powiat:

kujawsko-pomorskie, powiat toruński

Państwo:
Polska

Telefon / fax:

tel. (056) 678 32 22, faks (056) 678 32 22 w.22

Opis:

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dróg gminnych w gminie Łysomice
zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy n/w dróg gminnych: 2.1.drogi (o szerokości pasa drogowego ca 8,0m) w Kamionkach Małych o długości ca 770mb i szer. jezdni 3,5mb (od drogi powiatowej w kierunku MOP ) zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 62/2 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej ( mapa nr 1). 2.2.drogi (o szerokości pasa drogowego 8,0m-12,00 )w Turznie (ul. Wierzbowa) o długości ca 1400mb i szer.jezdni 3,5 mb (od drogi powiatowej do Leśniczówki) zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 242/1 i 321/1 polegającej na wykonaniu podbudowy z powierzchniowym utrwaleniem emulsją bitumiczną i grysami bazaltowymi ( mapa nr 2). 2.3. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 6,0m )w Lulkowie o długości ca 160mb i szer. jezdni 3,5 mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 8 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej ( mapa nr 3). 2.4. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 6,0m )w Gostkowie o długości ca 260mb i szer. jezdni 3,5 mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 94 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej ( mapa nr 4). 2.5 drogi (o szerokości pasa drogowego ca 10,0m )w Gostkowie o długości ca 385mb i szer. jezdni 3,5 mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 122 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej ( mapa nr 5). 2.6. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 6,0 - 8,0m )w Papowie Toruńskim Osieki ( od ul. Leśnej do ul. Kopernika) o długości ca 530mb i szer. jezdni 3,5mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 21 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej ( mapa nr 6). 2.7. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 8,0m )w Łysomicach (ul. Jęczmienna) o długości ca 210mb i szer. jezdni 3,5mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 128/71 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej ( mapa nr 7). 2.8. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 10,0m )w Łysomicach (ul. Wiązowa) o długości ca 250mb i szer. jezdni 3,5mb a na odcinku 30mb od ul. Łąkowej o szer. jezdni 6,0mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 17/18 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z masy asfaltowej ( mapa nr 8). 2.9. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 10,0m )w Łysomicach (ul. Malinowa) o długości ca 90mb i szer. pieszo-jezdni 7,0mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 239/4 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej ( mapa nr 9). 2.10. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 10,0m )w Łysomicach (ul. Rabarbarowa) o długości ca 86mb i szer. pieszo-jezdni 7,0mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 239/7 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej ( mapa nr 10). 2.11. drogi (o szerokości pasa drogowego ca 8,0m )w Łysomicach (ul. Wiśniowa) o długości ca 68mb i szer. pieszo-jezdni 7,0mb zlokalizowanej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 239/7 polegającej na zmianie nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kostki betonowej ( mapa nr 11). Pobocza zaprojektować i wykonać o szerokości 1,0m po każdej stronie 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, postanowieniami umowy, która zostanie zawarta, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 3. Zakres robót obejmuje m.in.: 3.1.W technologii nawierzchni mineralno-bitumicznej: 1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami ; 2)badanie podłoża gruntu; 3) roboty przygotowawcze -zdjęcie nadmiaru poboczy(darnina, humus ) ich zagospodarowanie przez Wykonawcę 4) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 5) wykonanie korytowania pod całą konstrukcją korony drogi ( głębokość kopania średnio 38cm winna być przybliżona do wjazdów na posesje z zachowaniem minimalnego spadku w celu odwodnienia); Koryto oraz warstwy podbudowy szersze od warstwy wiążącej nawierzchni o 15 cm po każdej stronie. 5.1.Koryto wykonać w dwóch etapach: I etap: ukop materiału istniejącego drogi ( kruszywo łamane, pospółka, żużel itp.) należy poddać recyklingowi (kruszarka szczękowa oraz sortownik do frakcji 0-31mm i 31,5-63mm) złożyć w miejscu wskazanym przez Gminę w odległości do 10km. II etap: pozostały urobek nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 5.2.Wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm. 6) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego (bez zawartości elementów ceramiki i innych zanieczyszczeń) o frakcji od 0 do 63 mm gr. 20cm; 7) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego o frakcji od 0 do 31,5 mm gr.5cm; 8) skropienie podbudowy emulsja asfaltową; 9) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą o grubości warstwy 4cm. szerszej od w. ścieralnej po 5 cm z każdej strony. 10) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych bazaltowych z warstwą ścieralną o grubości warstwy 3 cm. 11) wykonanie poboczy utwardzonych z mieszanki gruzu betonowego i pospółki sortowanej 0 - 31 gr. 15 cm w proporcji 1:1; 12)zjazdy zaprojektować i wykonać dostosowując do szerokości istniejących wjazdów Konstrukcja wjazdów: kruszywo łamane twarde o frakcji 0-63mm gr. 15cm. zaklinować miałem kamiennym i ułożyć warstwę ścieralną gr. 5 cm. 13) ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.2.W technologii j.w. lecz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją bitumiczną i grysami bazaltowymi powstałej konstrukcji drogowej 1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami; 2)badanie podłoża gruntu; 3) roboty przygotowawcze -zdjęcie nadmiaru poboczy(darnina, humus ) ich zagospodarowanie przez Wykonawcę 4) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 5) wykonanie korytowania pod całą konstrukcją korony drogi ( głębokość kopania średnio 38cm winna być przybliżona do wjazdów na posesje z zachowaniem minimalnego spadku w celu odwodnienia); Koryto oraz warstwy podbudowy szersze od warstwy wiążącej nawierzchni o 15 cm po każdej stronie. 5.1.Koryto wykonać w dwóch etapach: I etap: ukop materiału istniejącego drogi ( kruszywo łamane, pospółka, żużel itp.) należy złożyć lub wbudować w miejscu wskazanym przez Gminę w odległości do 8km. II etap: pozostały urobek nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 5.2.Wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm. 6) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu betonowego (bez zawartości elementów ceramiki i innych zanieczyszczeń) o frakcji od 0 do 63 mm gr. 20cm; 7) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa bitumicznego pochodzącego z recyklingu sortowanego (wbudowanego rozściełaczem do mas bitumicznych) o frakcji od 2 do 31,5mm gr.6cm 8)wykonanie potrójnego sprysku emulsją i grysami bazaltowymi w proporcjach: Pierwszy sprysk- emulsja 3,4 l/m2, grysy 8-11 w ilości 16 kg/ m2, Drugi sprysk -emulsja 3,0 l/m2, grysy 5-8 w ilości 12 kg/ m2, Trzeci sprysk- emulsja 2,5 l/m2, grysy 2-5 w ilości 10 kg/m2, 3.3.W technologii nawierzchni z kostki betonowej: 1) roboty pomiarowe z wytyczeniem jezdni wraz z poboczami; 2)roboty przygotowawcze; 2.1. usunięcie istniejącej nawierzchni z korony drogi - należy złożyć lub wbudować w miejscu wskazanym przez Gminę w odległości do 8km. 3) roboty nawierzchniowe; 4) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm. 5) obramowanie pieszo-jezdni zatopiony krawężnik na ławie betonowej z oporem 6) na pozostałej powierzchni pasa drogowego zaprojektować i wykonać zieleń (istniejące nawierzchnie wykonane wzdłuż ogrodzeń i drzewa pozostawić). 7)zjazdy zaprojektować i wykonać dostosowując do szerokości istniejących wjazdów. Konstrukcja wjazdów: jak na jezdni 8) ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz za prawidłowość dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zamawiającego. Prace budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi Normami oraz posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem budowlanym .Wykonawca zapewni na własny koszt (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) pełną obsługę geodezyjną inwestycji.. 5.Szczegółowe warunki wykonania zamówienia na prace projektowe i roboty budowlane oraz zakres robót określają: umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ i niniejsza SIWZ. 6. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1) wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia; 2) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową ; 3) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu trasy przebiegu drogi oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu; 4) naprawienie urządzeń melioracyjnych zniszczonych w trakcie robót; 5) uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego pas drogowy do granicy działek stanowiących drogę; 6) inne prace - związane z procesem budowy np. lokalizacja i regulacja wszelkich urządzeń znajdujących się w pasie drogowym ( zawory, hydranty, studzienki kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.) 7)w robotach ziemnych (koryta) należy uwzględnić wszelkiego rodzaju podłączenia nowych konstrukcji drogowych do istniejących nawierzchni. 7. Poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej. 8. Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót. 9.Wymagany okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia wynosi: na wykonane roboty budowlane - co najmniej 36 miesięcy a maksymalny 72 m-ce; liczony od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem

Specyfikacja:

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lysomice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łysomice, 87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8.

Miejsce i termin składania:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Łysomice, 87-148 Łysomice ul.Warszawska 8, pok. nr 3 ( biuro podawcze)

Miejsce i termin realizacji:

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016

Wadium:

70 000,00 zł

Wymagania:

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; tj. są uprawnieni do uczestnictwa w obrocie prawnym na podstawie odrębnych przepisów, 2)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 uPZP.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają wymaganą wiedzę i doświadczenie, tj.: w ciągu pięciu ostatnich lat przed terminem składania ofert (jeżeli działają krócej - w okresie prowadzenia działalności) wykonali należycie co najmniej 1 umowę której przedmiotem było zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy dróg o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto, a należyte wykonanie tej umowy zostało potwierdzone referencjami; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, wg formuły spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 uPZP.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 1) dysponują osobą posiadającą wymagane uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 75 z 2010r., poz. 474- z późn. zm.) , tj.: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi branży drogowej; (Zamawiający dopuszcza dysponowanie uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w w/w zakresie przez jedną bądź łącznie przez kilka osób),

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. V.3 niniejszej SIWZ: 1) Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków określonych w pkt. V.3 SIWZ (wzór ujęty w załączniku nr 4 do SIWZ); 2) dokumenty potwierdzające posiadanie przez wskazane przez Wykonawcę osoby uprawnień budowlanych zgodnie z pkt V.3.1) SIWZ (np. decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych, dokument potwierdzający członkostwo zainteresowanej osoby w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, wg formuły spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 uPZP.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: 1) posiadają środki finansowe na rachunku bankowym lub zdolność kredytową co najmniej w wysokości połowy ceny oferty złożonej w ramach niniejszego postępowania, 2) są objęci ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, a poziom tej ochrony powinien spełniać co najmniej poniższe wymogi: a) przedmiot ubezpieczenia - obejmuje m.in. działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę, b) zakres ubezpieczenia: szkody osobowe i rzeczowe będące następstwem czynów niedozwolonych (odpowiedzialność deliktowa) oraz wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa), c) suma gwarancyjna - nie niższa niż 3 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń, wg formuły spełnia - nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 uPZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w pkt. VI niniejszej SIWZ. 2) Wypełniony Formularz Oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w przetargu udzielone dla osoby/osób podpisującej ofertę i wymagane oświadczenia, o ile osoba/osoby składająca i podpisująca ofertę nie jest ujawniona w wypisie z Krajowego Rejestru Sądowego / informacji z CEIDG (proponowany wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 5) Wszystkie dodatkowe informacje należy przedstawić w dodatkowym (-ych) załączniku (-kach) do Formularza Oferty, o ile nie można ich wskazać w formularzu ofertowym.

Uwagi:

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90
2 - termin udzielonej gwarancji - 10

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Kod CPV:
45233140-2, 45100000-8, 45233120-6, 45233290-8

Numer dokumentu:
118280 - 2016

Źródło:

Biuletyn Zamówień Publicznych - data zamieszczenia: 11.05.2016